Sektor za spoljnotrgovinsku politiku, multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju

Olivera Jocić

pomoćnik ministra

Kontakt telefon:
011/2642-114
e-mail: olivera.jocic@mtt.gov.rs

U Sektoru za spoljnotrgovinsku politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i koordiniranje procesa pristupanja Republike Srbije STO, praćenje rada i sprovođenje obaveza koje proističu iz članstva u ovoj organizaciji; implementaciju sporazuma iz obuhvata STO kroz koordinaciju aktivnosti pojedinih ministarstava nadležnih za određene oblasti; izradu notifikacija STO po pojedinim sporazumima u saradnji sa pomenutim ministarstvima; koordiniranje i učestvovanje u svim redovnim aktivnostima STO i u narednim rundama multilateralnih trgovinskih pregovora; pripremanje i usaglašavanje pregovaračkih stavova koje Republika Srbija zastupa u STO; organizovanje kontinuiranog upoznavanja javnosti sa sistemom funkcionisanja STO, obavezama preuzetim u toku procesa pristupanja i novim predlozima; saradnja sa univerzitetima i akademskim strukturama u oblasti trgovinske politike i međunarodnih pravila STO; unapređenje i razvoj ekonomskih odnosa sa EU kroz primenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, rukovođenje i koordinacija aktivnosti u okviru pregovora o pristupanju EU u oblasti Pregovaračkog poglavlja 30 „Ekonomski odnosi sa inostranstvom“, saradnja sa užim pregovaračkim timom Vlade Srbije za pregovore sa EU, kao i nadležnim direktoratima Evropske komisije; unapređenje i razvoj ekonomskih odnosa sa EFTA kroz sprovođenje sporazuma o slobodnoj trgovini sa EFTA; praćenje rada i sprovođenje obaveza koje proističu iz članstva u Sporazumu o slobodnoj trgovini u regionu jugoistočne Evrope-CEFTA i drugim ekonomskim organizacijama iz sistema UN i regionalnim i subregionalnim organizacijama, sporazumima i inicijativama, kao i koordinaciju pripreme za zaključivanje multilateralnih trgovinskih sporazuma i njihovo izvršavanje; praćenje sprovođenja Akcionog plana o regionalnom ekonomskom prostoru na Zapadnom Balkanu (ZB6); praćenje zaključivanja i realizacije odgovarajućih sporazuma sa EU, EFTA, CEFTA; usklađivanje privrednih i trgovinskih propisa sa standardima STO i EU; praćenje rada i aktivnosti sa OECD i relevantnim komitetima, Regionalnim savetom za saradnju (RCC), Investicionim komitetom jugoistočne Evrope-CEI, Regionalnim savetom za saradnju (RCC) – Investicionim komitetom jugoistočne Evrope (SEE Investment Committee), Centralnom Evropskom inicijativom-CEI i drugim sporazumima i inicijativama u cilju obaveštavanja o izvršavanju obaveza Republike Srbije, kao i drugim institucijama relevantnim za unapređenje investicionog ambijenta; utvrđivanje principa i strategije politike i režima spoljne trgovine; usklađivanje politike i režima spoljne trgovine sa međunarodnim propisima koji regulišu ovu oblast; instrumente za unapređenje izvoza robe i usluga; robni režim, mehanizme za njegovo sprovođenje i posebne i složene oblike spoljno trgovinskog poslovanja; instrumente kojima se obavlja zaštita domaćeg tržišta od prekomernog, subvencionisanog uvoza i uvoza po damping cenama; pripremu nacrta zakona i podzakonskih akata koji se odnose na spoljnotrgovinsko poslovanje, kao i drugih pojedinačnih i opštih akata koje donosi Vlada; vođenje upravnih postupaka i preduzimanje drugih upravnih radnji; koordiniranje rada međuresorskih komisija za implementaciju spoljnotrgovinskih mera, koordiniranje procesom usaglašavanja sa pravilima STO, procedure izdavanja dozvola i ostalih dokumenata vezanih za izvoz i uvoz robe na nivou Vlade, učešće u međunarodnim i međuresorskim radnim telima za usaglašavanje propisa sa normama međunarodnog zakonodavstva i pristup međunarodnim organizacijama; saradnju i koordinaciju aktivnosti sa privrednim društvima, organima i organizacijama u cilju unapređenja spoljnotrgovinskog poslovanja; učešće u radu na izradi regulative iz nadležnosti drugih resora koji se odnose na spoljnotrgovinsko poslovanje; pripremu informacija za razgovore državnih i političkih predstavnika sa predstavnicima međunarodnih organizacija i inicijativa; praćenje i analiziranje robne razmene, industrijske i tehnološke saradnje i drugih oblika trgovinske saradnje; donošenja mera za smanjenje spoljnotrgovinskog deficita, povećanje izvoza i unapređenje konkurentnosti domaće privrede; učešće u pripremi propisa u oblasti stranih ulaganja; pregovaranje i zaključivanje sporazuma o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, pripremu zakona o njihovom potvrđivanju i praćenje njihove realizacije; stručnu podršku u postupku zaključivanja međunarodnih  sporazuma; učešće u aktivnostima realizacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Nacionalnog programa integracija u EU i pristupanja STO; učešće u pripremi i predlaganju programa i projekata iz predpristupnih fondova i drugih programa EU i ostalih oblika međunarodne pomoći; kreiranje i sprovođenje politike spoljne trgovine u oblasti naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene u skladu sa međunarodno preuzetim obavezama Republike Srbije; pokretanje inicijative i učešće u izradi zakona i drugih propisa iz delokruga poslova spoljne trgovine naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene (kontrolisanom robom); saradnju sa drugim organima državne uprave i učešće u radu međuresorskih radnih tela za sprovođenje i usaglašavanje propisa u oblasti naoružanja vojne opreme i robe dvostruke namene sa normama međunarodnog zakonodavstva i pristupanja međunarodnim organizacijama i međunarodnim kontrolnim režimima; izdavanje izvoznih i uvoznih dozvola i ostalih dokumenata koji prate spoljnu trgovinu naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene; vođenje registra lica koja mogu da obavljaju poslove spoljne trgovine naoružanjem i vojnom opremom; vođenje evidencija i formiranje baze podataka o primljenim zahtevima i izdatim dozvolama i drugim dokumentima; izradu Godišnjeg izveštaja o realizaciji spoljnotrgovinskog prometa; izradu godišnjih izveštaja u skladu sa međunarodnim obavezama i zahtevima međunarodnih organizacija (UN, OEBS) i drugih institucija koje se bave kontrolom izvoza naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene; pripremu propisa u oblasti zabrane izvoza i uvoza robe koja može biti upotrebljena za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, radi usklađivanja sa međunarodnim zakonodavstvom; izdavanje dozvola za izvoz i uvoz ove robe,  kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

U Sektoru za spoljnotrgovinsku politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Grupa za Svetsku trgovinsku organizaciju;

2. Grupa za Evropsku uniju (EU) i Evropsko udruženje slobodne trgovine (EFTA);

3. Grupa za saradnju sa CEFTA, međunarodnim ekonomskim organizacijama iz OUN i drugim multilateralnim i regionalnim organizacijama i inicijativama;

4. Grupa za spoljnotrgovinski sistem i mere zaštite;

5. Odeljenje za međunarodne sporazume i spoljnu trgovinu kontrolisanom robom