Секретаријат министарства

Јасна Добрисављевић
секретар Министарства
Контакт телефон: тел. 011/361-6536 локал -1639
e-mail: sekretar@mtt.gov.rs

У Секретаријату Министарства обављају се послови од заједничког интереса и значаја за Министарство, и то: правни, општи, финансијско-материјални, евиденциони, аналитички, стручно-оперативни, статистичко-евиденциони, документациони, канцеларијско-административни, информатички и други послови који су везани за организациона, кадровска, финансијска, информатичка и друга питања, којима се обезбеђује ефикасан и усклађен рад свих унутрашњих јединица и сарадња са другим органима.

У Секретаријату Министарства образују се следеће уже унутрашње јединице:

1.  Одељење за људске ресурсе;

2.  Одељење за економско-финансијскe послове;

3.  Одсек за опште и правне послове;

4. Одсек за јавне набавке