Сектор за трговину, услуге и политику конкуренције

Јасмин Хоџић
в.д. помоћник министра
Контакт телефон:
011/362-2113
Adresa:
Немањина 22-26, Београдemail: trgovina@mtt.gov.rs

У Сектору за трговину, услуге и политику конкуренције обављају се послови који се односе на: функционисање тржишта роба, остваривање макроекономске политике у области цена; утицај привредних кретања на тржиште роба и услуга; снабдевеност тржишта и кретање цена и односа понуде и тражње; праћење и анализу пословања и развој трговине са предлозима мера за стабилизацију кретања на тржишту; предлагање системских решења о посебним дажбинама при увозу, пре свега пољопривредних и прехрамбених производа (прелевмани); припрему стручних основа за израду нацрта закона, подзаконских аката и њихових измена из области трговине, цена, услуга и развоја конкуренције; праћење и примену донетих прописа из делокруга Сектора; привлачење домаћег и страног капитала у сектор трговине и услуга, подстицање извоза, изградњу и позиционирање националног бренда Србије; спровођење утврђене економске политике у области цена; праћење и анализирање кретања цена производа и услуга, пре свега јавних предузећа, анализирање кретања куповне моћи и животног стандарда становништва; предлагање мера текуће економске политике, којима се утиче на стабилност цена; предлагање привремених мера у случајевима постојања поремећаја, када се ограничава слободно образовање цена; праћење и анализу стања у области конкуренције; израду стручних основа за дефинисање мера и активности  за унапређење конкуренције и предлагање мера за интензивирање примене европских стандарда у области заштите конкуренције, као  и други послови из ове области.

 

У Сектору за трговину, услуге и политику конкуренције образују се следеће уже унутрашње јединице:

1.  Одељење за трговину и развој конкуренције;

2.  Група за цене;

3.  Група за развој услуга и националног бренда;