Сектор за туризам

Јелена Миленковић Орлић
помоћник министра
Контакт телефон:
011/3122-855
e-mail:
turizam@mtt.gov.rs

У Сектору за туризам обављају се послови који се односе на: спровођење Закона о туризму и Стратегије развоја туризма Републике Србије; праћење и анализу системских решења, правне регулативе и мера економске политике на пословање туристичке привреде и предлагање одговарајућих мера у циљу развоја туризма; координацију државних органа и институција у циљу системског унапређења развоја туризма; праћење трендова на међународном туристичком тржишту и предлагање мера у циљу усклађивања домаће туристичке понуде са савременим трендовима; предлагање мера за унапређење квалитета туристичких производа и услуга и јачање конкурентности туристичке понуде; реализацију усвојених мастер планова; предлагање и предузимање мера за унапређење туристичког промета и девизних ефеката од туризма;  анализу стања, појава и кретања на туристичком тржишту по туристичким производима и туристичким дестинацијама; спровођење првостепеног управног поступка категоризације у складу са Законом о туризму; праћење активности туристичких организација и дестинацијских менаџмент организација; праћење међународних трендова  у управљању туристичким дестинацијама; праћење развоја, предлагање мера и реализација активности на образовању и обуци кадрова у туризму, са циљем подстицања запошљавања; давање мишљења на програме рада, извештаје и друга акта јавних предузећа и туристичких субјеката на које Влада даје сагласност или их усваја; усмеравање и подстицање развоја туризма спровођењем програма и пројеката за које су средства обезбеђена у буџету Републике Србије; припрему плана, праћење извршења буџета у делу који се односи на Сектор; анализу прединвестиционих и инвестиционих пројеката који се тичу развоја туризма; проглашење и одрживо коришћење туристичког простора и проглашење туристичког места; предлагање и предузимање мера за развој и унапређење међународне сарадње у туризму; праћење међународних прописа, споразума и препорука; праћење рада Светске туристичке организације Уједињених нација (UNWTO) и старање о извршењу обавеза из чланства у UNWTO; праћење и анализа улагања државе у развој туризма путем мера подршке и предлагање корективних мера; припрему нацрта закона и других прописа из делокруга Сектора; припрему стручних мишљења у вези са применом прописа из делокруга Сектора; праћење међународних прописа, споразума и препорука; припрему и учествовање у усаглашавању домаћих прописа са прописима ЕУ из области туризма; упоредну анализу закона из области туризма и предлагање унапређења законодавне регулативе у области туризма; припрему и давање мишљења у вези са применом прописа из области туризма; координирање сарадње са надлежним органима, јединицама локалне самоуправе и другим органима и организацијама;вршење надзора над законитошћу аката из делокруга Сектора; достављање података у Регистар туризма, анализа података из Регистра туризма и других база података других надлежних органа; припрему стручних изјашњења на тужбе и друге поднеске уз сарадњу са Државним правобранилаштвом у споровима где је Република Србија-Министарство, Сектор за туризам, странка у поступку; спровођење првостепеног поступка одузимања лиценци туристичким агенцијама организаторима туристичког путовања; контролу имовинско-правне документације у вези са реализацијом развојних пројеката у области туризма; припрему мишљења о нацртима закона и других прописа чији су предлагачи други државни органи,  као и други послови из ове области.

У Сектору за туризам образују се следеће уже унутрашње јединице:

1.Одељење за управљање квалитетом у туризму;

2.Одсек за унапређење конкурентности у туризму;

3.Одсек за унапређење квалитета туристичке понуде;

4.Одсек за развоj туристичких производа;

5.Група за управљање туристичким дестинацијама;

6.Група за међународну сарадњу у туризму;

7.Група за правне послове у области туризма;