Одељење за међународне споразуме и спољну трговину контролисаном робом

У Одељењу за међународне споразуме и спољну трговину контролисаном робом, Министарство, у оквиру следеће две основне надлежности, обавља више различитих послова и то:

У оквиру надлежности “ИЗВОЗНА КОНТРОЛА“- СПОЉНА ТРГОВИНА КОНТРОЛИСАНОМ РОБОМ (наоружање, војна опрема и роба двоструке намене-“НВО и РДН“) :

 • креирање и спровођење политике спољне трговине у области наоружања, војне опреме и робе двоструке намене у складу са међународно преузетим обавезама Републике Србије;
 • покретање иницијативе и израда закона и других прописа из делокруга спољне трговине наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене (контролисаном робом);
 • сарадњу са другим органима државне управе и учешће у раду међуресорских радних тела за спровођење и усаглашавање прописа у области наоружања војне опреме и робе двоструке намене са нормама међународног законодавства и приступања међународним организацијама и међународним контролним режимима;
 • издавање извозних и увозних дозвола и осталих докумената који прате спољну трговину наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене;
 • вођење регистра лица која могу да обављају послове спољне трговине наоружањем и војном опремом;
 • вођење евиденција и формирање базе података о примљеним захтевима и издатим дозволама и другим документима;
 • израду Годишњег извештаја о реализацији спољнотрговинског промета;
 • израду годишњих извештаја у складу са међународним обавезама и захтевима међународних организација (UN, OEBS) и страних институција које се баве контролом трговине наоружањем, војном опремом  и робом двоструке намене;
 • припрему прописа у области забране извоза и увоза робе која може бити употребљена за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање(СКМ), ради усклађивања са међународним законодавством; издавање дозвола за извоз и увоз ове робе,  као и други послови из ове области.

У оквиру надлежности МЕЂУНАРОДНИ СПОРАЗУМИ:

 • учешће у припреми прописа у области страних улагања;
 • пружање стручне подршке у поступку закључивања међународних споразума;
 • преговарање и закључивање споразума о узајамном подстицању и заштити улагања, припрему нацрта закона о њиховом потврђивању и праћење њихове релизације у пракси;
 • учешће у активностима реализације Споразума о стабилизацији и придруживању и Националног програма интеграција у ЕУ и приступања СТО;
 • учешће у припреми и предлагању програма и пројеката из предприступних фондова и других програма ЕУ и осталих облика међународне помоћи;