Група за Светску трговинску организацију

У Групи за Светску трговинску организацију oбављају се послови који се односе на: припрему и координирање процеса приступања Републике Србије СТО; праћење рада ове међународне трговинске организације и старање о извршењу обавеза  из чланства у СТО; предлагање и спровођење стратегије и политике развоја сарадње са овом међународном организацијом; припрему анализа, информација, предлога ставова и учествовање у преговорима и заседањима одговарајућих тела СТО; припрема материјала о систему и кретању спољне трговине Републике Србије који се достављају СТО (нотификација) по појединим споразумима и у сарадњи са надлежним министарствима; праћење и анализирање правне регулативе ради иницирања промене постојећих и доношења нових прописа и њихове примене у циљу хармонизације са правилима СТО; организовање континуираног упознавања јавности и привреде са системом функционисања СТО, обавезама преузетим у току процеса приступања и са новим предлозима; проучавање студија и података о светским економским кретањима; учешће у раду редовних тела СТО, министарским зеседањима као и на међународним скуповима у области међународне трговине и правила СТО; праћење спровођења техничке помоћи у овој области; сарадња са универзитетима и академским структурама у области трговинске политике и међународних правила СТО, као и други послови из ове области