Сектор за информационо друштво и информациону безбедност

Сава Савић
помоћник министра
Контакт телефон:
011/20 20 256
e-mail:
sava.savic@mtt.gov.rs

Адреса електронске поште за питања из области информационе безбедности: evidencijaiktsistema@mtt.gov.rs

Адреса електронске поште за питања из области квалификованих услуга од поверења: uslugeodpoverenja@mtt.gov.rs

У Сектору за информационо друштво и информациону безбедност обављају се послови који се односе на: планирање и припремање стратегије развоја информационог друштва; припрему и праћење пројеката у области развоја информационог друштва; учествовање у спровођењу јавних набавки информационих система са другим органима; развој и унапређење академске, односно образовне и научноистраживачке рачунарске мреже (АМРЕС); припремање предлога за утврђивање и вођење политике Владе у области развоја информационог друштва; предузимање мера за промовисање и подстицање истраживања и развоја информационо-комуникационих технологија (ИКТ); примену информационо-комуникационих технологија и пружање информационих услуга; развој и функционисање информационо-комуникационе инфраструктуре; припрему стручних основа за израду нацрта закона и предлога других аката; превентивно деловање и вршење инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују информациона безбедност, електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и предузимање прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског надзора у односу на процењени ризик, у складу са законом којим се уређује инспекцијски надзор; пружање стручне помоћи у изради тендерске документације и обављање припрема за објављивање и спровођење конкурса; анализирање структуре базе података и формата за размену података; заштиту података и информациону безбедност; праћење и анализа потенцијала за подршку развоју информационог друштва у привреди и државним институцијама, као и други послови из ове области.

 

У Сектору за информационо друштво и информациону безбедност образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Група за развој информационог друштва;
2. Одсек за регулативу, анализу и планирање у области информационог друштва;
3. Одсек за информациону безбедност и електронско пословање;