Сектор туристичке инспекције

Дуња Ђенић
помоћник министра
Контакт телефон:
011/3139-676
Дежурни телефони:
011/3139-686; 064/89-33-091
Факс:
011/3139-675
e-mail:
turisticka.inspekcija@mtt.gov.rs
Адреса:
ул. Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд

У Сектору туристичке инспекције обављају се послови који се односе на: превентивно деловање и вршење инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују области туризма и угоститељства и предузимање прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског надзора у односу на процењени ризик; надзор над нерегистрованим субјектима; планирање и праћење стања у области инспекцијског надзора које је у делокругу туристичке инспекције; измене и допуне контролних листа и њихово објављивање на интернет страници; утврђивање испуњености прописаних услова за обављање туристичке и угоститељске делатности; заштиту потрошача и заштиту интелектуалне својине у областима туризма и угоститељства; израду извештаја и информација о раду Сектора и стању у областима у којима се обавља надзор; израду и достављање Координационој комисији годишњег извештаја о раду и његовог објављивања на веб презентацији инспекције; праћење примене прописа, иницирање измена и предлагање одговарајућих решења и предузимање едукативних и других активности у циљу превенције погрешне примене прописа; усклађивање инспекцијског надзора;  правне и аналитичке послове везане за вршење инспекцијског надзора; вођење евиденције о инспекцијском надзору; сарадњу са другим инспекцијским органима, правосудним органима, органима за прекршаје и другим органима државне управе и организацијама и са удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту потрошача; праћење реализације пројеката за развој туризма и контрола извршења уговора између Министарства и привредних субјеката у координацији са Сектором за туризам, као и други послови из ове области

 

У Сектору туристичке инспекције образују се следеће уже унутрашње јединице:

         – у седишту Сектора:

1. Одсек за контролу рада инспектора;
2. Одељење за координацију, студијско-аналитичке и правне послове;

1. Одељење туристичке инспекције Београд;
Дежурни телефон: 011/3139-686
Факс: 011/3139-675
e-mail: turisticka.inspekcija@mtt.gov.rs
Адреса: ул. Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд
2. Одељење туристичке инспекције Нови Сад;
Тел/факс: 021/451-255
Адреса: ул. Михајла Пупина бр. 10, 21000 Нови Сад
3. Одељење туристичке инспекције Краљево;
Тел/факс: 036/321-353
Адреса: Трг Јована Сарића бр. 3, 36000 Краљево
4. Одељење туристичке инспекције Ниш;
Тел/факс: 018/515-449
Адреса: ул. Страхињића бана бб, 18000 Ниш

Одељења и одсеци туристичке инспекције ван седишта Министарства обављају послове који се односе на: вршење инспекцијског надзора над извршавањем закона и других прописа у области туризма и угоститељства; предузимање прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског надзора и праћење њиховог исхода; координацију рада; израду извештаја и информација о раду и стању у областима у којима се обавља надзор; сарадњу са другим инспекцијским органима, правосудним органима, органима за прекршаје и другим органима државне управе и организацијама и са удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту потрошача; праћење реализације пројеката за развој туризма и контролу извршења уговора између Министарства и привредних субјеката у координацији са Сектором за туризам; као и друге послове из ове области.

STI годишњи извештај 2020. године
81.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...