Група за Европску унију (ЕУ) и Европско удружење слободне трговине (ЕФТА)

У Групи за Европску унију (ЕУ) и Европско удружење слободне трговине (ЕФТА) обављају се послови који се односе на: руковођењe и координацију активности у оквиру Преговарачке групе 30 „Економски односи са иностранством“, вођење преговора о приступању ЕУ у области поглавља 30 и сарадњу са ужим преговарачким тимом Владе Србије за преговоре са ЕУ; учешће и праћење примене Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ из делокруга Сектора;  комуникацију са Координационим телом за процес приступања Републике Србије Европској унији и надлежним директоратима Европске комисије; сарадњу са другим органима и организацијама, представницима привреде, Мисијом Републике Србије при ЕУ у Бриселу, припрему прилога за Национални програм за усвајање прописа Европске уније – НПАА и координицију израде прилога за НПАА, припрему прилога за израду Годишњег извештаја Европске комисије о напретку Републике Србије, стручну редактуру превода прописа Европске уније у процесу усклађивања домаћег законодавства са законодавством ЕУ, припрему материјала и учешће у раду Одбора за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању, Пододбора за трговину, индустрију, царине и опорезивање; праћење примене и спровођење Споразума о слободној трговини са ЕФТА; учешће у раду Мешовитог комитета са ЕФТА земљама, праћење привредне и трговинске сарадње са земљама ЕФТА; сарадњу са Секретаријатом ЕФТА у Женеви, припрему информација и извештаја о ефектима закључених међународних споразума; праћење спровођења техничке помоћи у овој области; организовање континуираног упознавања јавности и привреде са процесом прудруживања ЕУ, као и други послови из ове области.