Група за спољнотрговински систем и мере заштите

У Групи за спољнотрговински систем и мере заштите обављају се послови који се односе на: учешће у законодавно-правним пословима у вези са припремом и израдом материјала, нацрта закона и других прописа којима се уређује режим спољне трговине, услови промета роба и услуга са иностранством, пословање привредних друштава и других правних лица у циљу примене правила и принципа СТО и регулативe ЕУ; рад међуресорског Владиног тела за усаглашавање прописа са правилима и принципима међународне трговине у области система издавања увозних и извозних дозвола и других административних процедура које претходе извозу, увозу, односно транзиту робе; предлагање  прописа у области мере заштите; прикупљање и анализу параметара везаних за повећање увоза, промене у нивоу цена, продаје, производње, продуктивности, степена искоришћености капацитета, профита, губитака, запослености у циљу испитивања, предлагања и спровођења односно увођења привремених и дефинитивних антидампиншких мера, компензаторних мера и мера заштите од прекомерног увоза, односно отпочињања и вођења поступка испитивања  као и преиспитивања уведених мера у циљу њихове даље примене, продужења или евентуалног укидања; усаглашавање домаћих прописа са међународним споразумима (СТО и ЕУ) којима су регулисане антидампиншке мере, компензаторне мере и мере заштите од прекомерног увоза; координацију и праћење измена и допуна правне регулативе из ове области у складу са Националним програмом интеграција, праћење одлука Европског савета и комисија које се односе на појединачне случајеве односно земље и робе; припрему одговора, тумачења и мишљења о прописима који су у надлежности Сектора,  као и други послови из ове области.

Обрасци и документа

Пример захтева за извоз робе физичких лица
14.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Пример захтева за увоз робе физичких лица
14.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Упутство за подношење захтева за дозволу
50.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Прописне таксе
17.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Обавештење ЗСТ
24.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац захтева – извоз сребро и злато
37.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац захтева – увоз сребро и злато
36.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 Образац захтева- извоз спортско и ловачко
38.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац захтева – увоз спортско и ловачко
38.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...