Сектор за нормативне,управне и послове европских интеграција

Јован Стојић
помоћник министра
Контакт телефон:
011/363-1515
e-mail:
jovan.stojic@mtt.gov.rs

У Сектору за нормативне, управне и послове европских интеграција обављају се послови који се односе на: израду нацрта закона и других прописа и њихово усклађивање са прописима ЕУ, ради обезбеђења и унапређења законодавног оквира из делокруга Министарства; праћење стања у области примене закона из делокруга Министарства и предлагање одговарајућих решења за њихове измене и допуне; припрему мишљења о нацртима закона и других прописа чији су предлагачи други државни органи; припрему стручних мишљења за примену закона и других прописа, по захтеву странака и других државних органа; усаглашавање са међународним прописима и препорукама; израду упоредних анализа и усаглашавање аката упућених другим државним органима; решавање по жалбама на првостепена решења или закључак Регистратора регистра туризма; решавање по жалбама на првостепена решења органа локалне самоуправе о разврставању угоститељских објеката за смештај; вођење другостепеног управног поступка и доношења коначних решења по жалбама изјављеним на решења тржишних и туристичких инспектора донетих у поступку инспекцијског назора из делокруга министарстваи припрему предлога одговора на тужбе у управним споровима покренутим поводом ових коначних решења; припремање стручних изјашњења на тужбе, судске одлуке, редовне и ванредне правне лекове и одлуке донете у извршним поступцима који проистичу из поступка инспекцијског надзора тржишне инспекције и поступака поводом имовине делова предузећа чије је седиште на територији бивших република СФРЈ за Државно правобранилаштво, надлежне судове и друге органе и иницирање тужби ради остваривања потраживања Министарства из тих поступака; координацију активности везаних за хармонизацију политика, процедура и стандарда у надлежности Министарства ради испуњавања обавеза и остваривања циљева РС у процесу приступања ЕУ, праћење и анализа економских ефеката тог процеса; учешће у раду тела основаних за праћење и надзор процеса приступања ЕУ; сарадњу и дијалог са надлежним органима, организацијама и међународним донаторима ради обезбеђивањa финансијске подршкe зa реализацију циљева Министарства; припрему информација и платформи за преговоре са ЕУ; учешће у изради и праћењу спровођења стратешких пројеката из надлежности Министарства; припрему стратешких и програмских докумената за финансирање ЕУ и других међународних пројеката; планирање, припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката; координацију активности неопходних за обезбеђивање националног суфинансирања програма и пројеката финансираних из ЕУ фондова и међународне донаторске помоћи; спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у складу са релеванитним процедурама ЕУ; припрему извештаја о пословима програмирања и спровођења пројеката финансираних из ЕУ фондова и друге међународне донаторске помоћи, као и други послови из ове области.

У Сектору за нормативне и управне послове образују се следеће уже унутрашње јединице: