Сектор тржишне инспекције

Лидија Стојановић
помоћник министра – главни тржишни инспектор
Контакт телефон:
011/361-4334
Уколико желите да поднесете пријаву тржишној инспекцији, обавештење можете да видите овде

У Сектору тржишне инспекције обављају се послови који се односе на: координацију активности праћења и унапређења међуресорне и регионалне сарадње у области тржишног надзора, израде и усаглашавања оперативних међуресорних планова, надзора тржишта и обједињавања извештаја о координираном надзору тржишта за Владу РС, размену информација и обавештавање јавности о небезбедним производима на тржишту; послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: трговина; електронска трговина; услови за обављање промета робе и вршење услуга; усаглашеност и безбедност непрехрамбених производа у производњи и промету; спречавање нелојалне конкуренције; заштита потрошача; оглашавање; производња и промет робе којима се повређују права интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом; спречавање прања новца и финансирање тероризма; промет биоцида; промет хемикалија; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера, контрола амбалаже и амбалажног отпада; спречавање појавних облика сиве економије у трговини, електронској трговини и услугама; контрола услова за прометовање, промета и мониторинг деривата нафте и биогорива; финансијско-материјални послови у вези робе одузете у поступку инспекцијског надзора; послове који су непосредно везани за вршење инспекцијског надзора: израда анализе стања из области инспекцијског надзора; израда анализа и процена ризика; израда процедура и листа провера за вршење инспекцијског надзора; израда аката о примени прописа; интерна обука тржишних инспектора за примену нових прописа и процедура у поступку инспекцијског надзора; сачињавање извештаја о извршеним контролама у инспекцијском надзору, анализа тих извештаја и сачињавање предлога плана самосталних, заједничких и координираних контрола за наредни период; унутрашња контрола рада одељења тржишне инспекције и тржишних инспектора; праћење извршења налога достављених одељењима; предлагање мера за отклањање неправилности у раду инспектора и одељења; провере и обрада навода иницијатива за покретање дисциплинског поступка; непосредан инспекцијски надзор из надлежности тржишне инспекције ради провере навода из пријава и притужби на рад инспектора и одељења; припреме овлашћених представника подносиоца захтева за претрес пред судом за прекршаје; обрада предмета за Државно правобранилаштво у поступцима који су покренути од стране тржишних инспектора; припрема нацрта мишљења и одговора из надлежности тржишне инспекције по захтеву привредних субјеката, грађана, државних органа и организација, организација потрошача и др.; сарадња са другим инспекцијским органима, правосудним органима, другим органима и организацијама, удружењима и установама чији су послови у вези или од значаја за рад Сектора; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Сектора; обавља и друге послове у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор.

У Сектору тржишне инспекције образују се следеће уже унутрашње јединице:

У седишту министарства:

За развој и унапређење рада Сектора:

1.Група за развој и унапређење рада Сектора

За функционалну координацију рада унутрашњих јединица ван седишта:

1. Одељење за контролу промета, спречавање нелојалне конкуренције и заштиту потрошача;

2. Одељење за контролу усаглашености и безбедности производа;

3. Одељење за обуку и извештавање;

4. Одељење за унутрашњу контролу.

Изван седишта Министарства:

1. Одељење тржишне инспекције Београд, у подручној јединици за град Београд са седиштем у Београду

Контакт телефон: 011/ 3117-418

2. Одељење тржишне инспекције Бор, у окружној подручној јединици за Борски управни округ са седиштем у Бору

Контакт телефон: 030/423-449, 030/427-531

3. Одељење тржишне инспекције Ваљево, у окружној подручној јединици за Колубарски управни округ са седиштем у Ваљеву

4. Одељење тржишне инспекције Врање, у окружној подручној јединици за Пчињски управни округ са седиштем у Врању

Контакт телефон: 017/421-875, 017/427-106

5. Одељење тржишне инспекције Зајечар, у окружној подручној јединици за Зајечарски управни округ са седиштем у Зајечару

Контакт телефон: 019/420-577, 019/421-791, 019/422-447

6. Одељење тржишне инспекције Зрењанин, у окружној подручној јединици за Средњебанатски управни округ са седиштем у Зрењанину

Контакт телефон: 023/564-584

7. Одељење тржишне инспекције Јагодина, у окружној подручној јединици за Поморавски управни округ са седиштем у Јагодини

Контакт телефон: 035/231-895, 035/241-211

8. Одељење тржишне инспекције Крагујевац, у окружној подручној јединици за Шумадијски управни округ са седиштем у Крагујевцу

Контакт телефон: 034/335-866, 034/335-211, 034/302-211 (od 08 do 15h)

9. Одељење тржишне инспекције Краљево, у окружној подручној јединици за Рашки управни округ са седиштем у Краљеву

Контакт телефон: 036/314-285, 036/311-796, 036/306-163

10. Одељење тржишне инспекције Кикинда, у окружној подручној јединици за Севернобанатски управни округ са седиштем у Кикинди;

Контакт телефон: 023/22-908

11. Одељење тржишне инспекције Косовска Митровица, у подручној јединици широј од подручја управног округа за Косовскомитровачки, Косовскопоморавски, Косовски, Призренски и Пећки управни округ са седиштем у Косовској Митровици

Контакт телефон: 028/421-009

12. Одељење тржишне инспекције Крушевац, у окружној подручној јединици за Расински управни округ са седиштем у Крушевцу

13. Одељење тржишне инспекције Лесковац, у подручној јединици широј од подручја управног округа за Јабланички управни округ и Пиротски управни округ, са седиштем у Лесковцу

Контакт телефон: 016/241-159, 016/241-005, 016/242-524, 016/244-817

14. Одељење тржишне инспекције Ниш, у окружној подручној јединици за Нишавски управни округ са седиштем у Нишу

Контакт телефон: 018/515-522, 018/515-508

15. Одељење тржишне инспекције Нови Сад, у окружној подручној јединици за Јужнобачки управни округ са седиштем у Новом Саду

Контакт телефон: 021/421-824

16. Одељење тржишне инспекције Панчево, у окружној подручној јединици за Јужнобанатски управни округ с седиштем у Панчеву

Контакт телефон: 013/345-239

17. Одељење тржишне инспекције Пожаревац, у подручној јединици широј од подручја управног округа за Браничевски управни округ и Подунавски управни округ, са седиштем у Пожаревцу

Контакт телефон: 012/226-212, 012/226-211

18. Одељење тржишне инспекције Прокупље, у окружној подручној јединици за Топлички управни округ са седиштем у Прокупљу

Контакт телефон: 027/324-949

19. Одељење тржишне инспекције Сомбор, у окружној подручној јединици за Западнобачки управни округ са седиштем у Сомбору

Контакт телефон: 025/23-484, 025/24-478

20. Одељење тржишне инспекције Сремска Митровица, у окружној подручној јединици за Сремски управни округ са седиштем у Сремској Митровици

Контакт телефон: 022/610-638, 022/610-348, 022/610-641

21. Одељење тржишне инспекције Суботица, у окружној подручној јединици за Севернобачки управни округ са седиштем у Суботици

Контакт телефон: 024/557-376

22. Одељење тржишне инспекције Ужице у окружној подручној јединици за Златиборски управни округ са седиштем у Ужицу

Контакт телефон: 031/513-789, 031/513-789, 031/520-865

23. Одељење тржишне инспекције Чачак у окружној подручној јединици за Моравички управни округ са седиштем у Чачку

Контакт телефон: 032/222-367

24. Одељење тржишне инспекције Шабац, у окружној подручној јединици за Мачвански управни округ са седиштем у Шапцу

Контакт телефон: 015/346-992, 015/347-020, 015/345-267

25. Одељења, одсеци и групе тржишне инспекције изван седишта Министарства

План тржишне инспекције за 2021. годину

Oдлукa Координационе комисије о усвајању Плана за 2021. годину

Акт о примени Одлуке

Полагање посебног стручног испита за тржишног инспектора који полажу комунални инспектори

Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору

Корисне информације за ОТКУПЉИВАЧЕ 

Јавна база бензинских станица

Одлуку Координационе комисије о усвајању Плана

Kодекс понашања и етике инспектора

Ревидиран план тржишне инспекције за 2020.годину

План тржишне инспекције за 2020. годину

План тржишне инспекције за 2019. годину

План тржишне инспекције за 2018. годину

План тржишне инспекције за 2017. годину

Контролне листе

Годишњи извештај о раду тржишне инспекције за 2018. годину

Годишњи извештај о раду тржишне инспекције за 2017. годину

Годишњи извештај о раду тржишне инспекције за 2016. годину