Oбавештење о примени Правилника о РиТТ опреми

На основу члана 6. став 1. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09) и члана 44. став 1. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, број 44/10), на предлог Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, Министар културе, информисања и информационог друштва је донео Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Службени гласник РС“, број 11/12, у даљем тексту: Правилник о РиТТ опреми).

Правилник о РиТТ опреми имплементира Директиву ЕУ 1999/05 о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми.

Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми
48.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

На основу члана 14. ст. 1. и 2. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11 – др. закон, 88/11 и 89/15 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Влада доноси Одлуку о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа („Службени гласник РС”, бр. 4/20 – у даљем тексту: Одлука).

Саставни део Одлуке је и Прилог 6 који се односи на увоз РиТТ опреме. За тарифне ознаке наведене у Прилогу 6 потребно је приликом увоза прибавити исправу о усаглашености.

За увоз опреме са тарифним ознакама које су обрисане из Прилога 6 више неће бити потребно прибавити исправу о усаглашености приликом увоза међутим, роба која потпада под избрисане тарифне ознаке и даље остаје предмет контроле органа тржишног надзора приликом стављања у промет, односно у  употребу на тржишту Републике Србије.

Прилог 6
153.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

У склaду сa чланом 18. Прaвилника о РиTT опреми, имeнoвaнo тeлo зa oцeњивaњe усaглaшeнoсти рaдиo oпрeмe и тeлeкoмуникaциoнe тeрминaлнe oпрeмe издaje испрaвe o усaглaшeнoсти (Пoтврдa o усaглaшeнoсти или Извoд из eвидeнциje o издaтим пoтврдaмa o усaглaшeнoсти).

Произвођач, његов заступник или увозник ако произвођач или његов заступник није регистрован на територији Републике Србије, пре стављања на тржиште РиТТ опреме на коју се примењује Правилник о РиТТ опреми, доставља именованом телу захтев и прописану техничку документацију у циљу издавања Потврде о усаглашености, на начин и у поступку уређеном процедуром.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација нa oснoву члaнa 80. Зaкoнa o држaвнoj упрaви („Службени гласник РС”, бр.79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 – др.закон) издаје Mишљeњe дa Пoтврду o усaглaшeнoсти у склaду сa члaнoм 18. Прaвилникa o РиTT ниje oбавeзнo прибaвити приликoм увoзa.

За издавање Мишљења о потреби добијања Потврде о усаглашености неопходно је доставити:

1. Захтев за издавање мишљења

2. Образац захтева за прибављање мишљења

3. Опис основних техничких карактеристика и фото-копија оригиналне Декларације о усаглашености (EC Declaration of Conformity) уређаја који се увози

4. Доказ о уплати Републичке административне таксе;

Упуство за уплату таксе
137.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Наведену документацију је потребно послати на адресу:

Министарство трговине, туризма  и телекомуникација
Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај
Немањина 22-26, 11000 Београд

Именована тела

У складу са чланом 44. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 44/10) и Правилником о РиТТ опреми), именована су три тела за оцењивање усаглашености РиТТ опреме са захтевима из Правилника о РиТТ опреми и то:

– Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, Београд  www.ratel.rs

Решење о именовању РАТЕЛ-а
2.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...

– Акционарско друштво за испитивање квалитета ,,Квалитет’’, Булевар Светог цара Константина 82-86, Ниш www.kvalitet.co.rs
Решење о именовању Квалитет Ниш
1.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

– Друштво за испитивање, контролисање и сертификацију ,,Идворски лабораторије’’, Волгина 15, Нови Београд www.idvorsky.com
 Решење о именовању Идворски лабораторије - старо
2.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

Решење о именовању Идворски лабораторије
746.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

-Лабораторија за испитивање, контролу и сертификацију „Профи Лаб“, Веле Нигринове 1, Београд http://profilab.rs/
Решење о именовању Профи Лаб - старо
705.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 Решење о именовању Профи Лаб
626.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Детаљну процедуру око издавања исправа о усаглашености можете наћи на интернет страницама наведених именованих тела