Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај

Милан Добријевић
помоћник министра
Контакт телефон:
011/ 20-20-064
Инспекција за електронске комуникације:
011/ 20-20-100
Одељење за поштански саобраћај:
011/ 20-20-083
Инспекција за поштански саобраћај:
011/ 20-20-093
e-mail:
telekomunikacije@mtt.gov.rs

У Сектору за електронске комуникације и поштански саобраћај обављају се послови који се односе на: припремање предлога за утврђивање и вођење политике Владе у области електронских комуникација; израду нацрта закона, стратеших докумената и предлога других аката из области електронских комуникација и спровођење процедуре за њихово усвајање; израду мишљења на нацрте закона и других аката и прописа које предлажу имаоци јавних овлашћења или други органи државне управе; израду мишљења о примени прописа из области електронских комуникација; израду одговора на посланичкa питањa; процедуру припреме и закључивања меморандума о сарадњи и међународних споразума из области електронских комуникација; праћење и анализу правних тековина Европске уније и предузимање активности од значаја за област електронских комуникација у процесу европских интеграција; вођење другостепеног поступка; извршење аката Владе из области електронских комуникација; планирање, праћење и контролу реализације инфраструктурних пројеката; пружање стручне помоћи у процесу планирања и одабира пројеката са циљем смањења дигиталног јаза; праћењe и анализу јединственог дигиталног тржишта; дефинисање и предлагање приоритета, циљева и мера у области развоја електронских комуникационих мрежа и услуга и предлагање мера за подстицање инвестирања у области електронских комуникација; праћење и анализу развоја електронских комуникационих мрежа и услуга као и спровођења усвојених стратешких и планских докумената; припрему, планирање и праћење пројеката развоја електронских комуникационих мрежа и услуга; припрему и спровођење утврђене политике у области радио-фреквенцијског спектра и стратешко планирање коришћења радио-фреквенцијског спектра; проверу испуњености услова за изградњу и постављање електронских комуникационих мрежа; процес преласка са аналогног на дигитално емитовање радијских програма; примену правних тековина Европске уније у области техничке усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме; припрему прилога за учествовање представника Републике Србије у међународним организацијама и институцијама у области електронских комуникација; инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области електронских комуникација; припремање предлога за утврђивање и вођење политике Владе у области поштанског саобраћаја; израду нацрта закона, стратеших докумената и предлога других аката из области поштанског саобраћаја и спровођење процедуре за њихово усвајање; израду мишљења из делокруга надлежности поштанског саобраћаја на нацрте закона и других аката и прописа које предлажу имаоци јавних овлашћења или други органи државне управе; израду мишљења о примени прописа из области поштанских услуга; израду одговора на посланичкa питањa; спровођење активности на обезбеђивању одрживости пружања универзалне поштанске услуге; спровођење процедуре припреме и закључивања меморандума о сарадњи и међународних споразума из области поштанских услуга; праћење и анализу правних тековина Европске уније и предузимање активности од значаја за област поштанских услуга у процесу европских интеграција; вођење другостепеног поступка; извршење аката Владе из области поштанског саобраћаја; дефинисање и предлагање приоритета, циљева и мера у области развоја поштанске мреже и услуга и предлагање мера за подстицање инвестирања у области поштанског саобраћаја; праћење и анализу развоја поштанске мреже и услуга, као и спровођења усвојених стратешких и планских докумената; припрему, планирање и праћење пројеката развоја поштанске мреже и услуга; проверу испуњености услова за отпочињање делатности пружања поштанских услуга; припрему прилога за учествовање представника Републике Србије у раду међународних организација и институција у области поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области поштанских услуга, као и други послови из ове области.

 

         У Сектору за електронске комуникације и поштански саобраћај образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељењe за планирање, развој и надзор у области електронских комуникација;
2. Одељењe за поштански саобраћај и надзор;