Сектор за заштиту потрошача

Вишња Ракић
помоћник министра
Адреса:
Немањина 22-26
Контакт телефон:
0800/103-104
E-mail: zastita.potrosaca@mtt.gov.rs
 

У Сектору за заштиту потрошача обављају се послови који се односе на: утврђивање и спровођење политике у области заштите потрошача; доношење националног и годишњег програма заштите потрошача и праћење њиховог спровођења; предлагање системских решења и мера у циљу креирања и спровођења политике заштите потрошача; припрему стручних основа за израду прописа из области заштите потрошача; праћење примене прописа којима се уређује област заштите потрошача и давање стручних мишљења о њиховој примени; праћење тржишта, а нарочито препознавање непоштене пословне праксе и уговарања неправичних уговорних одредаба у потрошачким уговорима, предлагање мера за отклањање системских неправилности домаћег тржишта са аспекта заштите потрошача, покретање и вођење поступка заштите колективног интереса потрошача;  спровођење активности у вези са прилагођавањем националног законодавства са законодавством Европске уније из области заштите потрошача; обављање стручних послова за потребе Националног савета за заштиту потрошача као саветодавно-консултативног тела; интеграцију политике заштите потрошача у друге државне политике; покретање иницијатива и подношење предлога за доношење и измену одређених прописа у циљу обезбеђивања ефикаснe заштите права потрошача; учествовање у раду међуресорних радних група и других тела по питању остваривања заштите потрошача; сарадњу са националним и међународним институцијама и организацијама у области заштите потрошача; сарадњу са органима покрајинске и локалне самоуправе у циљу развоја заштите потрошача; учествовање у припреми програма и пројеката из претприступних програма Европске уније и осталих облика међународне помоћи, као и други послови из ове области.

 

У Сектору за заштиту потрошача образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за заштиту потрошача;
2. Група за спровођење политике заштите потрошача.