Одсек за регулативу, анализу и планирање у области информационог друштва

У Одсеку за регулативу, анализу и планирање у области информационог друштва обављају се послови који се односе на: припремање стручних основа за израду нацрта закона и предлога других аката; праћење спровођења усвојених стратешких и планских докумената и предлагање мера за унапређивање стања у области информационог друштва; праћење и анализа стања у области информационог друштва; праћење европске регулативе у области информационог друштва; анализу прописа са аспекта усклађености са прописима ЕУ и националних законодавстава земаља ЕУ; припремање предлога мишљења на нацрте закона и предлоге прописа чији су предлагачи други органи државне управе; припремање упоредних прегледа и анализа из делокруга Сектора; праћење утврђених индикатора развоја информационог друштва и електронске управе; прикупљање, чување, организовање и анализу података у вези стања у овој области; послови који се односе на припрему извештаја о раду, као и други послови из ове области.