Одсек за информациону безбедност и електронско пословање

У Одсеку за информациону безбедност и електронско пословање обављају се послови који се односе на: заштиту података и информациону безбедност; превентивно деловање и вршење инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују информациона безбедност, електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и предузимање прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског надзора у односу на процењени ризик, у складу са законом којим се уређује инспекцијски надзор; надзор над радом ИКТ система од посебног значаја, пружалаца квалификованих услуга од поверења и регистрованих пружалаца услуге електронске идентификације; надзор над радом Националног ЦЕРТ-а, пријем обавештења о инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја који могу да имају значајан утицај на нарушавање информационе безбедности, међународну сарадњу у области безбедности ИКТ система, као и вођење регистара у складу са законом који се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Инспекцијски надзор – информациона безбедност, електронска идентификација и квалификоване услуге од поверења

Годишњи план надозора за 2021. годину

Годишњи план надозора за 2020. годину

Контролне листе

Годишњи извештај инспекције за 2020. годину

Годишњи извештај инспекције за 2019. годину