Обавештење о одобравању субвенције за подршку раду хотелске индустрије Србије

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 401-1342/2021-1 од 11. фебруара 2021. године, усвојен је Програм распореда и коришћења субвенција за подршку раду хотелске индустрије Србије због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2.

На основу наведеног Програма, дана 24. фебруара 2021. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је Јавни позив за доделу субвенција за подршку раду хотелске индустрије Србије због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2.

Средства се додељују у износу 350 ЕУР по индивидуалном лежају и 150 ЕУР по смештајној јединици у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на на дан када је државна помоћ додељена.

Максималан износ средстава који се може одобрити подносиоцу захтева не може бити већи од износа који се добија обрачуном индивидуалних лежајева и смештајних јединица из документације на основу које се доноси решење о категоризацији хотела од стране Министарства и наведених појединачних износа субвенција по индивидуалном лежају и смештајној јединици, под условом да укупно додељени номинални износ субвенције по кориснику не прелази 800.000 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је државна помоћ додељена.

Право на бесповратна средства остварили су категорисани хотели који се налазе у приватном власништву са територија 76 јединица локалне самоуправе.

Основни предуслови за стицање права за коришћење субвенција су да над привредним субјектима није покренут стечајни поступак, финансијско реструктурирање нити поступак ликвидације, као и да се не спроводи поступак за унапред припремљени план реорганизације (УППР).

Привредни субјекат губи право на коришћење субвенције уколико смањи број запослених за више од 10%, у периоду од дана ступања на снагу наведеног Програма закључно са истеком периода од три месеца након исплаћене помоћи, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом закључили уговор о раду на одређено време закључно са истеком периода од три месеца након исплаћене помоћи.

По извршеној провери испуњености услова, комисија образована решењем министра, утврдила је списак привредних субјеката којима се одобравају субвенције.

На основу списка привредних субјеката којима се одобравају субвенције, потребно је да наведени привредни субјекти отворе посебне наменске динарске подрачуне у Управи за трезор у својим филијалама у року од 7 радних дана од дана објављивања списка на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација, уколико исте нису већ отворили ради уплате субвенција по истом основу.

Контакт телефони: 011/3139672, 011/3139691 и 011/3139668