Obaveštenje o konkursu za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2015. godinu

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje Listu vrednovanja i rangiranja Konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2015. godinu sa temom: Informisanje, savetovanje i pružanje pravne pomoći potrošačima.

Povodom konkursa pristiglo je osam prijava sa predlozima programa.

Komisija za sprovođenje konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2015. godinu izvršila je ocenu ispunjenosti uslova za učešće podnosioca predloga programa.

Komisija je konstatovala da su stigle prijave za: Region Beograda (dve prijave), Region Šumadije i Zapadne Srbije (dve prijave), Region Vojvodine (dve prijave) i Region Južne i Istočne Srbije (dve prijave) i utvrdila da je svih osam predloga programa pristiglo blagovremeno. Komisija je konstatovala da Nacionala organizacija potrošača Srbije ne ispunjava uslove da konkuriše za Region Beograda.

Komisija je izvršila vrednovanje predloga programa, na osnovu čega je sačinjena
Lista vrednovanja i rangiranja:

Lista vrednovanja i rangiranja
446.4 KB
366 Preuzimanja
Detaljnije...

Komisija predlaže, na osnovu Liste vrednovanja i rangiranja, da se finansiraju programi prvorangiranih udruženja za zaštitu potrošača sa Liste vrednovanja i rangiranja programa za svaki region.


Učesnici konkursa, do četvrtka, 18. juna do 15.30 časova imaju pravo na:

1) uvid u podnete prijave i priloženu dokumentaciju;
2) prigovor na Listu vrednovanja i rangiranja.

Prigovor se podnosi na pisarnicu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za zaštitu potrošača, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd ili na e-mail adresu:
tatjana.stojanovic@mtt.gov.rs.
Prigovori koji pristignu Ministarstvu po isteku navedenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.