Oбавештење о додели субвенција за подршку раду туристичких водича и туристичких пратилаца

На основу Уредбе о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду туристичких водича и туристичких пратилаца због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, бр. 23/2021 и 38/2021), Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни позив за доделу субвенција за подршку раду туристичких водича и туристичких пратилаца због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Средства се додељују туристичким водичима и туристичким пратиоцима у периоду од два узастопна месеца, за сваки месец у висини од 30.900,24 динара по сваком туристичком водичу и туристичком пратиоцу.

Одобрена средства субвенција уплаћиваће се на динарске текуће рачуне које су туристички водичи и туристички пратиоци отворили код пословних банака.

Да би туристички водич или туристички пратилац остварио право на бесповратна средства, потребно је да испуни следеће услове:

  • да је држављанин Републике Србије;
  • да је положио стручни испит за туристичког водича или туристичког пратиоца у складу са прописима из области туризма;
  • да је до дана ступања на снагу ове уредбе ( март 2021. године) испунио законску обавезу замене легитимације, односно да поседује одговарјућу и важећу легитимацију;
  • да није у радном односу, укључујући и у привредном друштву чији је оснивач или члан, као и који није радно ангажован по основу рада ван радног односа;
  • да не обавља самостално предузетничку делатност;
  • да није корисник права на пензију.

Након извршене провере испуњености услова прописаних наведеном уредбом,  комисија образована решењем министра утврђује предлог о стављању на располагање бесповратних средстава.  Списак туристичких водича и туристичких пратилаца којима ће бити одобрена средства  објавиће се на званичној интернет презентацији министарства.

За коришћење бесповратних средстава неопходно је поднети образац захтева који се преузима са званичне интернет презентације Министарства трговине, туризма и телекомуникација www.mtt.gov.rs .

Захтеви за коришћење бесповратних средстава са траженим доказима подносе се путем поште или на писарници Министарства, на адресу: Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.

Рок за подношење захтева је почев од 2. јуна закључно са 16. јуном 2021. године.

Јавни позив
27.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Образац захтева
19.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...