Obaveštenje o dodeli subvencija za podršku radu turističkih vodiča i turističkih pratilaca

Na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu turističkih vodiča i turističkih pratilaca zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 23/2021 i 38/2021), Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu turističkih vodiča i turističkih pratilaca zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Sredstva se dodeljuju turističkim vodičima i turističkim pratiocima u periodu od dva uzastopna meseca, za svaki mesec u visini od 30.900,24 dinara po svakom turističkom vodiču i turističkom pratiocu.

Odobrena sredstva subvencija uplaćivaće se na dinarske tekuće račune koje su turistički vodiči i turistički pratioci otvorili kod poslovnih banaka.

Da bi turistički vodič ili turistički pratilac ostvario pravo na bespovratna sredstva, potrebno je da ispuni sledeće uslove:

  • da je državljanin Republike Srbije;
  • da je položio stručni ispit za turističkog vodiča ili turističkog pratioca u skladu sa propisima iz oblasti turizma;
  • da je do dana stupanja na snagu ove uredbe ( mart 2021. godine) ispunio zakonsku obavezu zamene legitimacije, odnosno da poseduje odgovarjuću i važeću legitimaciju;
  • da nije u radnom odnosu, uključujući i u privrednom društvu čiji je osnivač ili član, kao i koji nije radno angažovan po osnovu rada van radnog odnosa;
  • da ne obavlja samostalno preduzetničku delatnost;
  • da nije korisnik prava na penziju.

Nakon izvršene provere ispunjenosti uslova propisanih navedenom uredbom,  komisija obrazovana rešenjem ministra utvrđuje predlog o stavljanju na raspolaganje bespovratnih sredstava.  Spisak turističkih vodiča i turističkih pratilaca kojima će biti odobrena sredstva  objaviće se na zvaničnoj internet prezentaciji ministarstva.

Za korišćenje bespovratnih sredstava neophodno je podneti obrazac zahteva koji se preuzima sa zvanične internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija www.mtt.gov.rs .

Zahtevi za korišćenje bespovratnih sredstava sa traženim dokazima podnose se putem pošte ili na pisarnici Ministarstva, na adresu: Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd.

Rok za podnošenje zahteva je počev od 2. juna zaključno sa 16. junom 2021. godine.

Javni poziv
27.1 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac zahteva
19.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...