Конкурс за доделу дотација за подршку кластерима у области пословних услуга

МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Р а с п и  с у ј е

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА ЗА ПОДРШКУ КЛАСТЕРИМА У ОБЛАСТИ ПОСЛОВНИХ УСЛУГА

ТЕМА: Јачање конкурентности у области пословних услуга

Циљ конкурса је да подржи програме удружења који ће допринети јачању конкурентности пословних услуга.

Програми треба обавезно да садрже следеће активности:

  1. унапређење понуде пословних услуга посредством интернета на домаћем и међународном тржишту и
  2. доношење кодекса пружалаца послових услуга.

Финансира се до три програма.

Право учешћа на конкурсу, као подносилац пријаве предлога програма (у даљем тексту: подносилац пријаве), има удружење које је основано са циљем јачања конкурентности у области пословних услуга.

Пријава на конкурс се подноси на Обрасцу ОПП услуге – Пријава на конкурс за доделу дотација за подршку кластерима у области пословних услуга, који је саставни део ове документације и преузима се са званичне интернет странице Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација (у даљем тексту: Министарство) www.mtt.gov.rs.

Образац пријаве ОПП услуге треба да садржи податке о подносиоцу пријаве, основне податке о програму и потребним финансијским средствима за реализацију.

Уз попуњену и оверену пријаву ОПП услуге доставља се:

  1. Извод из Агенције за привредне регистре;
  2. Статут Удружења;
  3. Потврда Пореске управе Министарства финансија и привреде и Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода о измиреним порезима и доприносима.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Формат пријаве на конкурс: српски језик, ћирилица, формат А4, фонт Times New Roman 12 (маргине 2 cm), све странице пријаве (тј. сви обрасци и прилози) треба да су нумерисане, са потписом овлашћеног лица, оверене печатом удружења и увезане или захефтане у једну целину.

Пријаве на конкурс се достављају у затвореној коверти, Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Немањина 22-26, 11000 Београд, искључиво препорученом поштом или курирском службом, односно личном доставом у писарницу Министарства у запечаћеној форми са назнаком: „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА ЗА ПОДРШКУ КЛАСТЕРИМА У ОБЛАСТИ ПОСЛОВНИХ УСЛУГА – ПРИЈАВА НА КОНКУРС“.

Пријаве које су писане руком или писаћом машином неће се узети у обзир.

Буџетом Републике Србије за 2012. годину – на Програму 1502-03 Јачање конкурентности у области услуга, на разделу 465 – Остале дотације и трансфери, планирана су средства у износу од 280.000,00 динара, која су предвиђена Годишњим оперативним планом Министарства за 2012. годину за јачање конкурентности у области пословних услуга, у оквиру програмске активности „Финансијска подршка за ефикаснију понуду услуга посредством интернета и подстицање саморегулативе за унапређење стандарда пословања у области пословних услуга“ у оквиру пројекта ПК 1502-03-1 «Јачање кластера сектора услуга».

Полазећи од расположивих буџетских средстава, Министарство ће доделити дотацију за финансирање до три програма, у укупном износу од 280.000,00 динара.

Дотација која се одобри за реализацију програма је наменска и може се користити искључиво за реализацију програма и у складу са уговором који закључује Министарство са удружењем чији програм буде изабран. Финансијска средства ће се пренети на рачун удружења, а динамика исплате биће одређена уговором.

Програм траје пет месеци, а почиње са реализацијом потписивањем уговора између Министарства и удружења.

Министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација (у даљем тексту: Министар) образује конкурсну комисију (у даљем тексту: Комисија), која разматра пристигле пријаве и приложену документацију, проверава испуњеност услова за учешће на конкурсу, обавља стручни преглед и вреднује предложене програме, утврђује листу вредновања и рангирање пријављених програма у складу са условима и критеријумима прописаним конкурсом, доноси одлуку о приговору и доставља предлог министру ради доношења Одлуке о додели подстицајних средстава.

Пријаве које се доставе након предвиђеног рока неће се узети у разматрање, о чему се подносиоцу пријаве доставља обавештење.

Комисија у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава утврђује Листу вредновања и рангирања програма уз образложење коначне оцене за сваки критеријум.

У складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (у даљем тексту: Уредба) утврђени су критеријуми којима се конкурсна комисија руководи у поступку утврђивања Листе вредновања и рангирања предлога програма, и то:

1. Критеријум референце (квалитета, садржине и релевантности) програма (оцена максимално 20 бодова)

(1.1) Да опис стања јасно и у довољној мери идентификује проблеме на које програм настоји да одговори;

(1.2) Да је јасно и прецизно дефинисано на који начин имплементација програма доприноси јачању конкурентности у области пословних услуга;

(1.3) Да је програмом прецизно и јасно дефинисан општи циљ, као и специфични циљеви који доприносе остварењу општег циља;

(1.4) Да су резултати кратко и јасно описани и мерљиви на основу индикатора и повезани са одређеним активностима по систему активност-резултат-индикатор-извор провере;

2. Критеријум методологије програма (оцена максимално 20 бодова)

(2.1) Да су програмом прецизно дефинисане активности које доприносе остваривању резултата програма;

(2.2) Да су динамичким планом дефинисана средства према изворима финансирања за сваку активност;

(2.3) Да је програмом прецизно и јасно описан начин информисања јавности о резултатима програма и приказивања видљивости програма;

(2.4) Да је програмом предвиђен и описан начин мониторинга и евалуације програма.

3. Критеријум о оперативним и техничким капацитетима и стручним способностима подносиоца пријаве (оцена максимално 10 бодова)

(3.1) Да подносилац пријаве има искуство у реализацији сличних програма;

(3.2) Да подносилац пријаве поседује стручне и техничке капацитете за реализацију програма;

4. Критеријум законитости и ефикасности коришћења средстава и одрживост ранијих програма (оцена  максимално 10 бодова)

(4.1) Да су претходни програми који су финансирани средствима из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или локалне самоуправе и из фондова међународне помоћи успешно реализовани и да су наменски коришћена средства;

(4.2) Да резултати претходних програма имају институционалну и финансијску одрживост.

5. Критеријум рационалности трошкова (оцена  максимално 15 бодова)

(5.1) Да је програмом предвиђен реалан и оправдан буџет;

(5.2) Да су програмом предложени трошкови усклађени са дефинисаним активностима;

(5.3) Да је буџет прецизно структуриран према врсти трошкова.

Сваки критеријум подељен је на секције, а свака секција има оцену (бодове) између 1 и 5 и то:1-слабо; 2-задовољава; 3-одговарајуће; 4- добро; 5-веома добро.

Вредност сваког критеријума представља збир оцена његових секција.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма објављује се на званичној интернет страници Министарства.

У складу са Уредбом, учесници конкурса, у року од 3 дана од објављивања Листе вредновања и рангирања програма, имају право на:

1)      увид у поднете пријаве и приложену документацију;

2)      приговор на Листу вредновања и рангирања програма.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана њеног пријема.

Одлуку о додели подстицајних средстава којом се из буџета додељују средства доноси Министар, а објављује се на званичној интернет страници Министарства.

Министарство и удружење чији је програм одабран одлуком Министра, закључују уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна на начин предвиђен Уредбом.

Даном потписивања уговора удружење постаје корисник средстава (у даљем тексту: Корисник).

Корисник је дужан да Министарству достави завршни извештај о реализацији програма и о утрошку средстава на начин и у роковима предвиђеним Уредбом и Уговором, који садржи податке о реализацији програма и утрошеним средствима.

Министарство прати реализацију програма и врши контролу његове реализације, односно Министар образује посебну Комисију за праћење реализације програма, која разматра извештај о реализацији програма и о утрошку средстава, утврђује да ли је извештај достављен на начин и у року предвиђеним Уредбом и Уговором и утврђује да ли су средства наменски коришћена.

О коначној успешности реализације програма Комисија за праћење и реализацију програма подноси извештај Министру.

Корисник средстава дужан је да Министарству, у сваком моменту, омогући контролу реализације програма и увид у потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава, Министарство ће раскинути Уговор и затражити повраћај средстава, односно активирати средства обезбеђења, а Корисник је дужан да средства врати са законском каматом.

За све додатне информације можете се обратити Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, број телефона: 011/ 3061 665;  e-mail адреса: zeljko.stojanovic@mtt.gov.rs.

 Овде можете преузети:

Конкурс за доделу дотација за подршку кластерима у области пословних услуга
317.3 KB
436 Преузимања
Детаљније...
Образац пријаве предлога програма (ОПП услуге)
329.2 KB
446 Преузимања
Детаљније...

 

Листа вредновања и рангирања
788.8 KB
502 Преузимања
Детаљније...
Решење о избору програма
701.3 KB
504 Преузимања
Детаљније...