Konkurs za dodelu dotacija za podršku klasterima u oblasti poslovnih usluga

MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I

TELEKOMUNIKACIJA

R a s p i  s u j e

KONKURS

ZA DODELU DOTACIJA ZA PODRŠKU KLASTERIMA U OBLASTI POSLOVNIH USLUGA

TEMA: Jačanje konkurentnosti u oblasti poslovnih usluga

Cilj konkursa je da podrži programe udruženja koji će doprineti jačanju konkurentnosti poslovnih usluga.

Programi treba obavezno da sadrže sledeće aktivnosti:

  1. unapređenje ponude poslovnih usluga posredstvom interneta na domaćem i međunarodnom tržištu i
  2. donošenje kodeksa pružalaca poslovih usluga.

Finansira se do tri programa.

Pravo učešća na konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa (u daljem tekstu: podnosilac prijave), ima udruženje koje je osnovano sa ciljem jačanja konkurentnosti u oblasti poslovnih usluga.

Prijava na konkurs se podnosi na Obrascu OPP usluge – Prijava na konkurs za dodelu dotacija za podršku klasterima u oblasti poslovnih usluga, koji je sastavni deo ove dokumentacije i preuzima se sa zvanične internet stranice Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo) www.mtt.gov.rs.

Obrazac prijave OPP usluge treba da sadrži podatke o podnosiocu prijave, osnovne podatke o programu i potrebnim finansijskim sredstvima za realizaciju.

Uz popunjenu i overenu prijavu OPP usluge dostavlja se:

  1. Izvod iz Agencije za privredne registre;
  2. Statut Udruženja;
  3. Potvrda Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede i Potvrda jedinice lokalne samouprave – Uprave javnih prihoda o izmirenim porezima i doprinosima.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Format prijave na konkurs: srpski jezik, ćirilica, format A4, font Times New Roman 12 (margine 2 cm), sve stranice prijave (tj. svi obrasci i prilozi) treba da su numerisane, sa potpisom ovlašćenog lica, overene pečatom udruženja i uvezane ili zaheftane u jednu celinu.

Prijave na konkurs se dostavljaju u zatvorenoj koverti, Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, isključivo preporučenom poštom ili kurirskom službom, odnosno ličnom dostavom u pisarnicu Ministarstva u zapečaćenoj formi sa naznakom: „KONKURS ZA DODELU DOTACIJA ZA PODRŠKU KLASTERIMA U OBLASTI POSLOVNIH USLUGA – PRIJAVA NA KONKURS“.

Prijave koje su pisane rukom ili pisaćom mašinom neće se uzeti u obzir.

Budžetom Republike Srbije za 2012. godinu – na Programu 1502-03 Jačanje konkurentnosti u oblasti usluga, na razdelu 465 – Ostale dotacije i transferi, planirana su sredstva u iznosu od 280.000,00 dinara, koja su predviđena Godišnjim operativnim planom Ministarstva za 2012. godinu za jačanje konkurentnosti u oblasti poslovnih usluga, u okviru programske aktivnosti „Finansijska podrška za efikasniju ponudu usluga posredstvom interneta i podsticanje samoregulative za unapređenje standarda poslovanja u oblasti poslovnih usluga“ u okviru projekta PK 1502-03-1 «Jačanje klastera sektora usluga».

Polazeći od raspoloživih budžetskih sredstava, Ministarstvo će dodeliti dotaciju za finansiranje do tri programa, u ukupnom iznosu od 280.000,00 dinara.

Dotacija koja se odobri za realizaciju programa je namenska i može se koristiti isključivo za realizaciju programa i u skladu sa ugovorom koji zaključuje Ministarstvo sa udruženjem čiji program bude izabran. Finansijska sredstva će se preneti na račun udruženja, a dinamika isplate biće određena ugovorom.

Program traje pet meseci, a počinje sa realizacijom potpisivanjem ugovora između Ministarstva i udruženja.

Ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministar) obrazuje konkursnu komisiju (u daljem tekstu: Komisija), koja razmatra pristigle prijave i priloženu dokumentaciju, proverava ispunjenost uslova za učešće na konkursu, obavlja stručni pregled i vrednuje predložene programe, utvrđuje listu vrednovanja i rangiranje prijavljenih programa u skladu sa uslovima i kriterijumima propisanim konkursom, donosi odluku o prigovoru i dostavlja predlog ministru radi donošenja Odluke o dodeli podsticajnih sredstava.

Prijave koje se dostave nakon predviđenog roka neće se uzeti u razmatranje, o čemu se podnosiocu prijave dostavlja obaveštenje.

Komisija u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava utvrđuje Listu vrednovanja i rangiranja programa uz obrazloženje konačne ocene za svaki kriterijum.

U skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (u daljem tekstu: Uredba) utvrđeni su kriterijumi kojima se konkursna komisija rukovodi u postupku utvrđivanja Liste vrednovanja i rangiranja predloga programa, i to:

1. Kriterijum reference (kvaliteta, sadržine i relevantnosti) programa (ocena maksimalno 20 bodova)

(1.1) Da opis stanja jasno i u dovoljnoj meri identifikuje probleme na koje program nastoji da odgovori;

(1.2) Da je jasno i precizno definisano na koji način implementacija programa doprinosi jačanju konkurentnosti u oblasti poslovnih usluga;

(1.3) Da je programom precizno i jasno definisan opšti cilj, kao i specifični ciljevi koji doprinose ostvarenju opšteg cilja;

(1.4) Da su rezultati kratko i jasno opisani i merljivi na osnovu indikatora i povezani sa određenim aktivnostima po sistemu aktivnost-rezultat-indikator-izvor provere;

2. Kriterijum metodologije programa (ocena maksimalno 20 bodova)

(2.1) Da su programom precizno definisane aktivnosti koje doprinose ostvarivanju rezultata programa;

(2.2) Da su dinamičkim planom definisana sredstva prema izvorima finansiranja za svaku aktivnost;

(2.3) Da je programom precizno i jasno opisan način informisanja javnosti o rezultatima programa i prikazivanja vidljivosti programa;

(2.4) Da je programom predviđen i opisan način monitoringa i evaluacije programa.

3. Kriterijum o operativnim i tehničkim kapacitetima i stručnim sposobnostima podnosioca prijave (ocena maksimalno 10 bodova)

(3.1) Da podnosilac prijave ima iskustvo u realizaciji sličnih programa;

(3.2) Da podnosilac prijave poseduje stručne i tehničke kapacitete za realizaciju programa;

4.Kriterijum zakonitosti i efikasnosti korišćenja sredstava i održivost ranijih programa (ocena  maksimalno 10 bodova)

(4.1) Da su prethodni programi koji su finansirani sredstvima iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili lokalne samouprave i iz fondova međunarodne pomoći uspešno realizovani i da su namenski korišćena sredstva;

(4.2) Da rezultati prethodnih programa imaju institucionalnu i finansijsku održivost.

5. Kriterijum racionalnosti troškova(ocena  maksimalno 15 bodova)

(5.1) Da je programom predviđen realan i opravdan budžet;

(5.2) Da su programom predloženi troškovi usklađeni sa definisanim aktivnostima;

(5.3) Da je budžet precizno strukturiran prema vrsti troškova.

Svaki kriterijum podeljen je na sekcije, a svaka sekcija ima ocenu (bodove) između 1 i 5 i to:1-slabo; 2-zadovoljava; 3-odgovarajuće; 4- dobro; 5-veoma dobro.

Vrednost svakog kriterijuma predstavlja zbir ocena njegovih sekcija.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

U skladu sa Uredbom, učesnici konkursa, u roku od 3 dana od objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja programa, imaju pravo na:

1)      uvid u podnete prijave i priloženu dokumentaciju;

2)      prigovor na Listu vrednovanja i rangiranja programa.

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njenog prijema.

Odluku o dodeli podsticajnih sredstava kojom se iz budžeta dodeljuju sredstva donosi Ministar, a objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Ministarstvo i udruženje čiji je program odabran odlukom Ministra, zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana na način predviđen Uredbom.

Danom potpisivanja ugovora udruženje postaje korisnik sredstava (u daljem tekstu: Korisnik).

Korisnik je dužan da Ministarstvu dostavi završni izveštaj o realizaciji programa i o utrošku sredstava na način i u rokovima predviđenim Uredbom i Ugovorom, koji sadrži podatke o realizaciji programa i utrošenim sredstvima.

Ministarstvo prati realizaciju programa i vrši kontrolu njegove realizacije, odnosno Ministar obrazuje posebnu Komisiju za praćenje realizacije programa, koja razmatra izveštaj o realizaciji programa i o utrošku sredstava, utvrđuje da li je izveštaj dostavljen na način i u roku predviđenim Uredbom i Ugovorom i utvrđuje da li su sredstva namenski korišćena.

O konačnoj uspešnosti realizacije programa Komisija za praćenje i realizaciju programa podnosi izveštaj Ministru.

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvu, u svakom momentu, omogući kontrolu realizacije programa i uvid u potrebnu dokumentaciju.

Ako se prilikom kontrole utvrdi nenamensko trošenje sredstava, Ministarstvo će raskinuti Ugovor i zatražiti povraćaj sredstava, odnosno aktivirati sredstva obezbeđenja, a Korisnik je dužan da sredstva vrati sa zakonskom kamatom.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, broj telefona: 011/ 3061 665;  e-mail adresa: zeljko.stojanovic@mtt.gov.rs.

 Ovde možete preuzeti:

Konkurs za dodelu dotacija za podršku klasterima u oblasti poslovnih usluga
317.3 KB
436 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac prijave predloga programa (OPP usluge)
329.2 KB
446 Preuzimanja
Detaljnije...

 

Lista vrednovanja i rangiranja
788.8 KB
502 Preuzimanja
Detaljnije...
Rešenje o izboru programa
701.3 KB
504 Preuzimanja
Detaljnije...