Jавни позив за учешће у програму подршке организацији конференција и других догађаја који доприносе промоцији и популаризацији електронских комуникација и информационо-комуникационих технологија

Министарство трговине, туризма и телекомуникација упућује Јавни позив заинтересованим удружењима, фондацијама, образовно-васпитним, научноистраживачким и иновационим организацијама за подношење Предлога пројекта за организовање конференција и других догађаја који доприноси промоцији и популаризацији електронских комуникација и информационо-комуникационих технологија, ради учествовања у Програму подршке.

Предложени пројекти треба да се односе на организацију конференција и других догађаја који доприносе промоцији и популаризацији електронских комуникација и информационо-комуникационих технологија. Поменути догађаји морају да допринесу информисању стручне и шире јавности у вези са напретком и достигнућима у овим областима, да обухвате теме које су од значаја за њихов развој, као и да пруже подршку у размени сазнања и искустава између стручњака у овој области.

Пројекат изабран Програмом подршке биће суфинансиран у износу до 50% укупних трошкова из средстава опредељених из буџета Републике Србије за 2016. годину.

Максимални износ бесповратних финансијских средстава који може бити додељен износи 2.000.000,00 динара (словима: двамилиона динара) по пројекту.

Начин писања Предлога пројекта: Предлог пројекта се доставља на прописаним обрасцима, на српском језику, написан обавезно на персоналном рачунару. Предлог пројекта писан својеручно или писаћом машином, као и онај који је исписан ван прописаних образаца, неће се узети у разматрање.

Рок и начин достављања Предлога пројекта: Предлагач је дужан да Предлог пројекта достави Министарству до 31. октобра 2016. године до 15:30 часова. Предлог пројекта пристигао по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.

Предлог пројекта се доставља Министарству – Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај на адресу: Београд, Немањина 22-26, у затвореној коверти, искључиво поштом препоручено, или курирским путем односно личном доставом.

Прописани обрасци се достављају у једном оригиналном примерку овереном од стране овлашћеног лица, једној штампаној фотокопији као и у електронској форми искључиво на CD-у или DVD-у.

На ковeрти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив Предлога пројекта и текст: «ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ – НЕ ОТВАРАТИ«.

Остала правила Јавног позива, обрасци, упутство као и додатне информације за предлагаче Предлога пројекта, налазе се у оквиру следећих докумената:


Анекс 1_Смернице за подносиоце Предлога пројекта
392.2 KB
274 Преузимања
Детаљније...

Анекс 2_Упутство за писање Предлога пројекта
234.6 KB
202 Преузимања
Детаљније...

Анекс 3_Упутство за израду буџета
448.3 KB
459 Преузимања
Детаљније...

Образац 1 - Предлог пројекта
99.8 KB
172 Преузимања
Детаљније...

Образац 2 - Табеларни преглед буџета пројекта
84.0 KB
167 Преузимања
Детаљније...

Образац 3 - Наративни опис буџета
46.6 KB
172 Преузимања
Детаљније...