Јавни позив за учешће на поновљеном Конкурсу за доделу средстава за финансирање пројекта развоја визуелног идентитета националног бренда Србије

На основу Закључка Владе 05 број: 401-1176/2013 од 12. фебруара 2013. године  којим се усваја Програм доделе средстава за финансирање пројекта развоја визуелног идентитета националног бренда Србије и Одлуке о понављању поступка по Конкурсу број: 401-00-27/2013-04 од 22. марта 2013. године, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација понавља Јавни позив за учешће на Конкурсу за доделу средстава за финансирање пројекта развоја визуелног идентитета националног бренда Србије.

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација позива заинтересоване факултете из области примењених уметности који су акредитовани и поседују дозволу за рад да поднесу пријаву на Конкурс за доделу средстава за финансирање пројекта развоја визуелног идентитета националног бренда Србије.

Средства у износу од 2.500.000 динара се додељују бесповратно пријави предлога пројекта која оствари највише бодова. Факултет може поднети само једну пријаву на Конкурс.

Пријаве се подносе на начин прописан Јавним позивом за учешће на Конкурсу и Конкурсном документацијом, која се може преузети са сајта министарства – одељак Конкурси.

Благовременим ће се сматрати пријаве које буду достављене на писарницу или поштом на адресу: Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Немањина 22-26, 11000 Београд, најкасније последњег дана истека рока, 16. априла 2013. до 12 часова.

За додатне информације заинтересовани се могу обратити на 011/3061-567.

Кoнкурснa дoкумeнтaциja
507.4 KB
623 Преузимања
Детаљније...