Jавни позив за подношење предлога програма за Први Јавни конкурс за доделу средстава програма у области развоја информационог друштва 2013.

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација обавештава заинтересована удружења, задужбине и фондације да се рок за подношење предлога програма на први Јавни конкурс за доделу средстава програма у области развоја информационог друштва 2013., продужава до 15. јула 2013. године до 16 часова.

Благовременим ће се сматрати искључиво предлози пројекта који пристигну на писарницу Министарства до наведеног датума и времена. Предлози програма пристигли по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање. (објављено 5. јула 2013.)

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација упућује јавни позив заинтересованим удружењима, задужбинама и фондацијама да поднесу предлоге програма за суфинансирање из средстава опредељених из буџета Републике Србије за 2013. годину.

Један од приоритета Министарства је унапређење у области информационог друштва у Републици Србији кроз пружање подршке програмским активностима у следећим областима:

1. Такмичења у области информатике и математике

2. Безбедност деце на Интернету

3. Дигитализација културне баштине

4. Настава у дигиталним кабинетима

5. Унапређење социјалне укључености особа са инвалидитетом применом информационо-комуникационих технологија

Подносиоци предлога програма могу да буду:

– удружења уписана у Регистар удружења у складу са законом,
– задужбине и фондације уписани у Регистар задужбина и фондација у складу са законом.

Начин писања предлога пројекта:
Предлог пројекта доставља се на прописаним обрасцима, на српском језику, написан обавезно на персоналном рачунару. Предлози пројеката писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети у разматрање.

Рок и начин достављања предлога програма: Заинтересовани подносиоци предлога програма су дужни да предлоге програма доставе Министарству до 08. 07. 2013. године до 16 часова. Благовременим ће се сматрати искључиво предлози пројекта који пристигну на писарницу Министарства до наведеног датума и времена. Предлози програма пристигли по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.

Предлози програма се достављају Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација – Сектору за електронске комуникације, информационо друштво и поштански саобраћај на адресу: Београд, Немањина 22-26, у затвореној коверти, искључиво поштом препоручено, или курирским путем односно личном доставом.
Прописани обрасци се достављају у једном оригиналном примерку овереном од стране овлашћеног лица, једној штамппаној фотокопији и електронској верзији са свим анексима искључиво на CD-у или DVD-у.
На ковeрти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив предлога програма и следећи текст: «ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ«.

Остала правила конкурса, комплетно упутство као и додатне информације за подносиоце пријава, налазе се у оквиру следећих докумената који су саставни део конкурса:

Анекс 1 – Образац за писање предлога програма
108.0 KB
1177 Преузимања
Детаљније...
Анекс 2 – Образац буџета програма
91.6 KB
1150 Преузимања
Детаљније...
Анекс 3 – Наративни буџет
45.1 KB
1041 Преузимања
Детаљније...
Анекс 4 – Извршни преглед предлога програма
37.9 KB
1031 Преузимања
Детаљније...
Анекс 5 – Упуство за писање предлога програма
117.8 KB
1261 Преузимања
Детаљније...
Анекс 6 – Упуство за сасатављање буџета програма
367.1 KB
958 Преузимања
Детаљније...
Анекс 7 – Модел уговора
106.2 KB
1172 Преузимања
Детаљније...

Наведена документа могу се преузети искључиво у електронској форми са интернет презентације Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.