Jавни позив – Програм подршке организацији конференција и других догађаја који доприносе промоцији, популаризацији и едукацији у области ИКТ

Jавни позив за подношење предлога пројеката који ће бити суфинансирани у оквиру програма подршке организацији конференција и других догађаја који доприносе промоцији, популаризацији и едукацији у области информационо-комуникационих технологија

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација упућује јавни позив заинтересованим удружењима грађана, фондацијама, образовним и научним установама да поднесу предлоге пројеката за суфинансирање из средстава опредељених из буџета Републике Србије за 2013. годину.

Подносиоци пројеката могу да буду:

  • удружења уписана у Регистар удружења у складу са законом,
  • фондације уписанe у Регистар задужбина и фондација у складу са законом,
  • акредитоване високошколске установе и институти.

Начин писања предлога пројекта: Предлог пројекта доставља се на прописаним обрасцима, на српском језику, написан искључиво на персоналном рачунару. Предлози пројеката писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети у разматрање.

Рок и начин достављања предлога програма: Заинтересовани подносиоци предлога програма дужни су да предлоге програма доставе Министарству до 14.11.2013. године до 16 часова. Благовременим ће се сматрати искључиво предлози пројекта који пристигну на писарницу Министарства до наведеног датума и времена.

Предлози програма се достављају Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација – Сектору за електронске комуникације, информационо друштво и поштански саобраћај на адресу: Београд, Немањина 22-26, у затвореној коверти, искључиво препорученом поштом, или курирским путем односно личном доставом. Прописани обрасци се достављају у једном оригиналном примерку овереном од стране овлашћеног лица, једној штампаној фотокопији и електронској верзији са свим анексима искључиво на CD-у или DVD-у. На ковeрти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив предлога програма и следећи текст: «ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ«.

Остала правила конкурса, комплетно упутство као и додатне информације за подносиоце пријава, налазе се у оквиру следећих докумената који су саставни део конкурса:

Смернице за подносиоце предлога пројеката
160.0 KB
1068 Преузимања
Детаљније...
Упутство за писање предлога пројекта
104.2 KB
732 Преузимања
Детаљније...
Упутство за састављање буџета
172.3 KB
801 Преузимања
Детаљније...
Образац 1 - Предлог пројекта
94.2 KB
571 Преузимања
Детаљније...
Образац 2 - Табеларни преглед буџета пројекта
84.0 KB
586 Преузимања
Детаљније...
Образац 3 - Наративни опис буџета
46.6 KB
507 Преузимања
Детаљније...

Наведена документа могу се преузети искључиво у електронској форми са интернет презентације Министарства: mtt.gov.rs/informacije/javni-pozivi/

За питања за процедуре везане за пријављивање на Конкурс Министарства заинтересовани се могу обратити на телефон 011/2020-073.

Контакт особа: Милена Јоцић Танасковић
e-mail: telekomunikacije@mtt.gov.rs
Одговори на нajчeшћe пoстaвљaнa питaњa
75.2 KB
353 Преузимања
Детаљније...
Јавни позив за суфинансирање конференција
Јавни позив за суфинансирање конференција Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација
95.6 KB
682 Преузимања
Детаљније...