Јавни позив за подношење предлога програма за јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији 2014. године

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација упућује јавни позив заинтересованим удружењима, задужбинама и фондацијама да поднесу предлоге програма за суфинансирање из средстава опредељених из буџета Републике Србије за 2014. годину.

Један од приоритета Министарства је унапређење у области информационог друштва у Републици Србији кроз пружање подршке следећим програмским активностима:

  1. Такмичења у области рачунарства и информатике, математике и физике
  2. Безбедност деце на интернету
  3. Дигитализација културне баштине
  4. Унапређење социјалне укључености особа са инвалидитетом применом информационо-комуникационих технологија
  5. Организација летњих школа у области рачунарства и информатике

Подносиоци предлога програма могу да буду:

удружења уписана у Регистар удружења у складу са законом,

задужбине и фондације уписани у Регистар задужбина и фондација у складу са законом.

Начин писања предлога програма: Предлог програма доставља се на прописаним обрасцима, на српском језику, написан обавезно на персоналном рачунару. Предлози пројекта писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети у разматрање.

Рок и начин достављања предлога програма: Заинтересовани подносиоци предлога програма су дужни да предлоге програма доставе Министарству до 10. априла 2014. године до 16 часова. Благовременим ће се сматрати искључиво предлози пројекта који пристигну на писарницу Министарства до наведеног датума и времена. Предлози програма пристигли по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.

Предлози програма се достављају Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација – Сектору за електронске комуникације, информационо друштво и поштански саобраћај на адресу: Београд, Немањина 22-26, у затвореној коверти, искључиво поштом препоручено, или курирским путем односно личном доставом.

Сви прописани обрасци се достављају у једном оригиналном примерку овереном од стране овлашћеног лица, једној штампаној фотокопији и електронској верзији са свим анексима искључиво на CD-у или DVD-у.

На ковeрти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив предлога програма и следећи текст: «ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ«.

Остала правила конкурса, комплетно упутство као и додатне информације за подносиоце пријава, налазе се у оквиру следећих докумената:

Смернице за подносиоце предлога пројеката
413.9 KB
1737 Преузимања
Детаљније...
Анекс 1 Образац за писање предлога пројекта
104.4 KB
1262 Преузимања
Детаљније...
Анекс 2 Образац буџета пројекта
91.6 KB
933 Преузимања
Детаљније...
Анекс 3 Наративни буџет
45.1 KB
1057 Преузимања
Детаљније...
Анекс 4 Извршни преглед пројекта
37.9 KB
956 Преузимања
Детаљније...
Анекс 5 Упутство за писање предлога пројекта
249.6 KB
1071 Преузимања
Детаљније...
Анекс 6 Упутство за састављање буџета пројекта
372.8 KB
846 Преузимања
Детаљније...
Анекс 7 Модел уговора
230.5 KB
998 Преузимања
Детаљније...

Наведена документа могу се преузети искључиво у електронској форми са интернет презентације Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.

Јавни позив
160.9 KB
1041 Преузимања
Детаљније...