Информације о КЕП за трговину ван продајног објекта

У складу са чланом 37. Закона о трговини, трговац је дужан да води евиденцију о набавци, продаји и продајној цени робе, као и друге евиденције о испоруци, односно превозу робе. Евиденција мора бити доступна у продајном објекту, односно у трговини ван продајног објекта, на месту које се пријави министарству.

Трговац који обавља трговину ван продајног објекта пријављује место на којем се води Књига евиденције министарству надлежном за послове трговине на прописаном обрасцу на мејл адресу: kep@mtt.gov.rs

У складу са чланом 9. Правилника о евиденцији промета (Правилник је већ ступио на снагу, а примењује се од 1. јануара 2016. године), пријава се врши на посебном обрасцу за пријаву места на којем се води Књига евиденције.

Образац садржи:
1) пословно име и адресу трговца;
2) адресу на којој се води Књига евиденције,
3) датум почетка обављања трговине ван продајног објекта,
4) име и презиме, број телефона и адресу електронске поште контакт особе.

Образац за пријаву места на којем се води Књига евиденција је одштампан уз овај Правилник и чини његов саставни део а можете га преузети на сајту Министарства _Донети_на_основу_Закона_о_трговини

Трговац је дужан да пријави Министарству сваку промену података из става 3. члана 9. овог Правилника.

У складу са чланом 3. Правилника о евиденцији промета, трговац који обавља трговину на мало ван продајног објекта Књигу евиденције води на нивоу целокупног свог промета у трговини ван продајног објекта.