Јавни позив за избор произвођача за израду ознака категорије угоститељских објеката и марина

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд, упућује јавни позив за избор произвођача за израду ознака категорије угоститељских објеката за врсту: хотел, гарни хотел, апарт хотел, мотел, туристичко насеље, камп, пансион, специјализација хотела и марина.

Критеријум за избор произвођача ознака је најнижа понуђена цена по типу ознаке без ПДВ-а.

Заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети са сајта Министарства трговине, туризма и телекомуникација (у даљем тексту Наручилац) www.mtt.gov.rs .

Понуде се могу доставити лично на писарници или путем поште, на адресу Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, канцеларија 205, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова. Понуде морају бити у затвореној коверти, са назнаком ПОНУДА ЗА ИЗБОР ПРОИЗВОЂАЧА ОЗНАКА КАТЕГОРИЈЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА И МАРИНА (НЕ ОТВАРАТИ). Потребно је да на полеђини коверте понуђач назначи назив, адресу, број телефона и име и презиме контакт особе.

Крајњи рок за подношење понуда је 9. април 2021. године до 10:00 часова. Отварање понуда одржаће се истог дана у 11:00 часова. Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа. По окончаном поступку отварања понуда, све неблаговремено поднете понуде биће неотворене враћене понуђачу, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Због епидемиолошке ситуације отварању понуда ће присуствовати само државни службеници чланови комисије задужени за предметни поступак.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда. Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише уговор, Наручилац задржава право да у том случају закључи уговор са понуђачем чија је понуда следећа на ранг листи.

За додатне информације можете се обратити на имејл адресе:   tatjana.bajovic@mtt.gov.rs и  goran.negic@mtt.gov.rs

Јавни позив
16.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Конкурсна документација
192.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о саобраћајној сигначизацији
1.6 MB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник категоризација
412.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Прилог 1
378.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...