Javni poziv za izbor proizvođača za izradu oznaka kategorije ugostiteljskih objekata i marina

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, Beograd, upućuje javni poziv za izbor proizvođača za izradu oznaka kategorije ugostiteljskih objekata za vrstu: hotel, garni hotel, apart hotel, motel, turističko naselje, kamp, pansion, specijalizacija hotela i marina.

Kriterijum za izbor proizvođača oznaka je najniža ponuđena cena po tipu oznake bez PDV-a.

Zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti sa sajta Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu Naručilac) www.mtt.gov.rs .

Ponude se mogu dostaviti lično na pisarnici ili putem pošte, na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, kancelarija 205, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 časova. Ponude moraju biti u zatvorenoj koverti, sa naznakom PONUDA ZA IZBOR PROIZVOĐAČA OZNAKA KATEGORIJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I MARINA (NE OTVARATI). Potrebno je da na poleđini koverte ponuđač naznači naziv, adresu, broj telefona i ime i prezime kontakt osobe.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 9. april 2021. godine do 10:00 časova. Otvaranje ponuda održaće se istog dana u 11:00 časova. Neblagovremenom će se smatrati ponuda koja nije primljena od strane Naručioca do naznačenog datuma i časa. Po okončanom postupku otvaranja ponuda, sve neblagovremeno podnete ponude biće neotvorene vraćene ponuđaču, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

Zbog epidemiološke situacije otvaranju ponuda će prisustvovati samo državni službenici članovi komisije zaduženi za predmetni postupak.

Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 5 (pet) dana od dana otvaranja ponuda. Ako izabrani ponuđač odustane od ponude i odbije da potpiše ugovor, Naručilac zadržava pravo da u tom slučaju zaključi ugovor sa ponuđačem čija je ponuda sledeća na rang listi.

Za dodatne informacije možete se obratiti na imejl adrese:   tatjana.bajovic@mtt.gov.rsgoran.negic@mtt.gov.rs

Javni poziv
16.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Konkursna dokumentacija
192.5 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o saobraćajnoj signačizaciji
1.6 MB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik kategorizacija
412.6 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Prilog 1
378.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...
Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj
365.7 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...