JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-8569/2019 od 28. avgusta 2019. godine, 51 broj: 112-9527/2019 od 27. septembra 2019. godine i 51 broj: 112-10704/2019 od 30. oktobra 2019. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Beograd, Nemanjina br. 22-26

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1.Radno mesto za poslove saradnje sa NR Kinom, Indijom i drugim zemljama istočne i jugoistočne Azije, u zvanju samostalni savetnik, Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju, Odsek za Rusku Federaciju, ZND, Kinu, Indiju, istočnu i jugoistočnu Aziju – 1 izvršilac.

Opis poslova: Prati, analizira i inicira mere i aktivnosti koje je neophodno preduzeti u cilju unapređenja trgovinskih i ukupnih ekonomskih odnosa i saradnje sa NR Kinom, Indijom i drugim zemljama istočne i jugoistočne Azije; priprema predloge platformi za razgovore, predloge stručno-političkih platformi, izveštaje, informacije i druge materijale za zasedanja mešovitih međudržavnih tela za ekonomsku saradnju sa odnosnim zemljama i za bilateralne susrete, razgovore i pregovore; priprema predloge osnova i drugih materijala sa stavovima za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji i o slobodnoj trgovini; učestvuje na zasedanjima mešovitih međudržavnih tela i pregovorima o sporazumima o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji i o slobodnoj trgovini; prati izvršavanje obaveza dogovorenih na međudržavnim susretima, zasedanjima mešovitih međudržavnih tela, pregovorima i prati primenu zaključenih sporazuma o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji i o slobodnoj trgovini; sarađuje sa nadležnim ministarstvima, predstavnicima privrede, DKP u inostranstvu i predstavnicima stranih DKP u zemlji u vezi sa trgovinsko-ekonomskom saradnjom sa odnosnim zemljama; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

2. Radno mesto za poslove saradnje sa zemljama Severne Afrike i Latinske Amerike, u zvanju savetnik, Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju, Grupa za Afriku, Bliski istok, južnu Aziju i Latinsku Ameriku – 1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u praćenju i predlaganju mera i aktivnosti za unapređenje trgovinskih i ukupnih ekonomskih odnosa i saradnje sa zemljama Severne Afrike i Latinske Amerike; učestvuje u pripremi predloga platformi za razgovore i drugih materijala za zasedanja mešovitih međudržavnih tela za ekonomsku saradnju sa odnosnim zemljama i za bilateralne susrete i razgovore i izveštaje sa tih razgovora; učestvuje u pripremi predloga osnova i drugih materijala sa stavovima za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji i o slobodnoj trgovini; učestvuje u praćenju izvršavanja obaveza dogovorenih na međudržavnim susretima, pregovorima i primene zaključenih sporazuma o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji i slobodnoj trgovini; sarađuje sa nadležnim ministarstvima, predstavnicima privrede; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

3. Radno mesto za multilateralni Sporazum o slobodnoj trgovini – CEFTA, u zvanju savetnik, Sektor za spoljnotrgovinsku politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju, Grupa za saradnju sa CEFTA, međunarodnim ekonomskim organizacijama OUN, i drugim multilateralnim i regionalnim organizacijama i inicijativama – 1 izvršilac.

Opis poslova: Prati rad i aktivnosti na realizaciji Sporazuma o slobodnoj trgovini u regionu jugoistočne Evrope-CEFTA i priprema odgovarajuće izveštaje; priprema učešće delegacije Republike Srbije na sastancima CEFTA tela i zajedničkih tela CEFTA sa drugim regionalnim ekonomskim organizacijama i inicijativama; daje mišljenja o usaglašenosti predloga propisa sa Sporazumom CEFTA i učestvuje u procesu identifikovanja i uklanjanja necarinskih barijera; izrađuje informacije i izveštaje u vezi sa pregovorima o zaključivanju sporazuma i/ili učešću Republike Srbije u radu CEFTA; priprema predloge dokumenata iz oblasti saradnje sa CEFTA; prati realizacije sporazuma i drugih obaveza Republike Srbije u okviru CEFTA, ostvaruje kontakte sa Sekretarijatom CEFTA, CEFTA Stranama, drugim organima, organizacijama i predstavnicima privrede i izrađuje izveštaje; priprema sastanke, skupove i konferencije u vezi rada CEFTA; sarađuje sa nacionalnim koordinatorom i prati sprovođenje Akcionog plana o regionalnom ekonomskom prostoru u okviru Zapadnog Balkana (ZB6); obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih nauka ili iz naučne oblasti organizacionih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

4. Radno mesto za poslove spoljne trgovine kontrolisanom robom, u zvanju savetnik, Sektor za spoljnotrgovinsku politiku i multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju, Odeljenje za međunarodne sporazume i spoljnu trgovinu kontrolisanom robom – 1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u poslovima izdavanja dozvola za obavljanje poslova spoljne trgovine naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene; učestvuje u pripremi analiza i izveštaja o spoljnotrgovinskom prometu naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene; obavlja stručno tehničke poslove u vezi sa usklađivanjem propisa u oblasti spoljne trgovine kontrolisanom robom sa zakonodavstvom i praksom EU; učestvuje u poslovima kontrole obavljanja poslova spoljne trgovine kontrolisanom robom u saradnji sa drugim državnim organima; kontroliše unos podataka i evidencije o dokumentima koji prate spoljnu trgovinu naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih nauka ili iz naučne oblasti organizacionih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

5. Radno mesto za zaštitu kolektivnog interesa potrošača, u zvanju savetnik, Sektor za zaštitu potrošača, Odeljenje za zaštitu potrošača, Grupa za unapređenje politike i zaštitu kolektivnog interesa potrošača – 1 izvršilac.

Opis poslova: Prati i analizira ponašanje učesnika na tržištu u primeni propisa iz oblasti zaštite potrošača i predlaže odgovarajuća rešenja u skladu sa pozitivnom praksom EU; pokreće i vodi postupak zaštite kolektivnog interesa potrošača i priprema akte kojima se utvrđuje postojanje povrede kolektivnog interesa potrošača; pruža stručnu podršku Nacionalnom savetu za zaštitu potrošača; učestvuje u izradi stručnih osnova, priloga, analiza i izveštaja o zaštiti potrošača u cilju realizovanja aktivnosti u okviru procesa pristupanja EU; učestvuje u izradi i sprovođenju projekata iz oblasti zaštite potrošača koji se finansiraju iz budžeta u okviru godišnjeg operativnog plana; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

6. Radno mesto za upravljanje turističkim destinacijama, u zvanju savetnik, Sektor za turizam, Grupa za upravljanje turističkim destinacijama – 1 izvršilac.

Opis poslova: Priprema materijale i sprovodi aktivnosti upravljanja turističkim destinacijama; prati aktivnosti turističkih organizacija i destinacijskih menadžment organizacija i o tome sastavlja izveštaje; prati, analizira i izveštava o međunarodnim trendovima i iskustvima u upravljanju turističkim destinacijama i prezentuje rezultate najbolje prakse; učestvuje u aktivnostima predlaganja i implementacije mera za podsticanje razvoja turizma i konkurentnosti turističkih destinacija; učestvuje u praćenju i analizi sprovedenih mera i investicija u privatni i javni sektor koje utiču na razvoj turističkih destinacija; učestvuje u analizi efekata usvojenih mera i priprema izveštaje; priprema stručno-analitičke materijale i izveštaje iz delokruga Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

7. Radno mesto za procenu uticaja regulative na razvoj elektronskih komunikacija, u zvanju viši savetnik, Sektor za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj, Odeljenje za planiranje, razvoj i nadzor u oblasti elektronskih komunikacija, Grupa za regulativu u oblasti elektronskih komunikacija – 1 izvršilac.

Opis poslova: Definiše i predlaže prioritete, ciljeve i mere u oblasti razvoja elektronskih komunikacionih mreža i usluga; učestvuje u izradi stručnih osnova za izradu nacrta zakona, strateških dokumenta i predloga drugih akata iz nadležnosti Odeljenja; predlaže mere za podsticanje investiranja u oblasti elektronskih komunikacija; prati i analizira regulativu Republike Srbije i država članica EU iz oblasti elektronskih komunikacija i učestvuje u radu pregovaračkih grupa od značaja za oblast elektronskih komunikacija; daje mišljenja o primeni propisa iz oblasti elektronskih komunikacija i mišljenja na nacrte zakona i druge akte i propise koje predlažu imaoci javnih ovlašćenja ili drugi organi državne uprave; operativno rukovodi proverom ispunjenosti uslova za izgradnju i postavljanje elektronskih komunikacionih mreža; učestvuje u pripremi i zaključivanju međunarodnih sporazuma u oblasti elektronskih komunikacija; izrađuje uporedne analize; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 7 godina, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

8. Radno mesto za analitičke poslove u oblasti informacionog društva, u zvanju savetnik, Sektor za informaciono društvo i informacionu bezbednost, Odsek za regulativu, analizu i planiranje u oblasti informacionog društva – 1 izvršilac.

Opis poslova: Prikuplja i obrađuje statističke podatke o stanju i razvijenosti resursa i projekata informacionog društva; prati indikatore razvoja informacionog društva; priprema izveštaje na osnovu analize usklađenosti pravne regulative sa praksom; izrađuje platforme za učešće na međunarodnim skupovima; priprema aktivnosti u cilju promovisanja informacionog društva; priprema prezentacije planskih dokumenata u oblasti informacionog društva; prikuplja i obrađuje podatke potrebne za redovno izveštavanje; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

9. Radno mesto rukovodilac Grupe, u zvanju samostalni savetnik, Sekretarijat ministarstva, Odeljenje za ljudske resurse, Grupa za selekciju, obuku i razvoj kadrova u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija – 1 izvršilac.

Opis poslova: Rukovodi i koordinira radom Grupe (planira, usmerava i nadzire rad izvršilaca u Grupi); stara se o pravilnom sprovođenju konkursnog postupka za popunjavanje slobodnih radnih mesta u Ministarstvu i učestvuje u radu konkursne komisije; sačinjava godišnji izveštaj o kvalitetu popunjavanja radnih mesta u konkursnim postupcima radi dostavljanja Službi za upravljanje kadrovima; koordinira i učestvuje u složenim poslovima vezanim za pripremu, sprovođenje i unapređenje strategije obuke i razvoja kadrova u Ministarstvu i stara se o sprovođenju definisane strategije i planova obuke radi unapređenja kompetentnosti zaposlenih; pruža savetodavnu podršku rukovodiocima i zaposlenima u prepoznavanju potreba za odgovarajućim obukama i stručnim usavršavanjem zaposlenih, prati i vrši analizu dobijenih rezultata vrednovanja radne uspešnosti državnih službenika, kao i uticaja obuke na učinak zaposlenih i daje predloge za unapređenje obuke; sarađuje sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu radi izrade Posebnog programa obuke i sprovođenja programa kontinuiranog stručnog usavršavanja državnih službenika, prati i analizira efekte realizacije programa i izrađuje odgovarajuće izveštaje; sarađuje sa užim unutrašnjim jedinicama, organima, organizacijama i institucijama javne uprave, radi ostvarivanja ciljeva Grupe i Ministarstva u celini; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih nauka ili iz naučne oblasti organizacionih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Mesto rada:

Za radna mesta: 1, 2 ,3, 4 ,5 i 9 Beograd, Nemanjina 22-26
Za radno mesto: 6 Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1
Za radna mesta: 7 i 8 Beograd, Pariska br. 7

IV Faze izbornog postupka i učešće kandidata:

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.
Kandidat koji ne ispuni merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka, obaveštava se o rezultatu provere kompetencije i ne poziva se da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi izbornog postupka.

1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva radna mesta:

– ,,Organizacija i rad državnih organa RS“ proveravaće se putem testa (pismeno),
– ,,Digitalna pismenost“ proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru),
,,Poslovna komunikacija“ proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanje znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:

– Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (Engleski jezik nivo B2) – proveravaće se putem razgovora (usmeno).

– Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko – analitičkih poslova – (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se putem simulacije (pismeno);

– Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta: (Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godinu i Poslovnik Vlade) – proveravaće se putem simulacije (pismeno);

Za radno mesto pod rednim brojem 2:

– Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (Engleski jezik nivo B2) – proveravaće se putem testa (pismeno).

– Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko – anlitičkih poslova – (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog verednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se putem simulacije (pismeno);

– Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa: (Zakon o ministarstvima) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 3:

– Posebna funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – strani jezik (Engleski jezik nivo B2) – proveravaće se putem razgovora (usmeno).

– Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko – analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se putem simulacije (pismeno);

– Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta: (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 4:

– Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (Engleski jezik nivo B1) – proveravaće se putem testa (pismeno).

– Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno – pravni poslovi (Opšti upravni postupak i Posebni upravni postupak) – proveravaće se putem simulacije (pismeno);

– Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – poznavanje propisa i akata iz nadležnosti organa: (Zakon o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 5:

– Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (Engleski jezik nivo B1) – proveravaće se putem testa (pismeno);

– Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno – pravni poslovi (Opšti upravni postupak) – proveravaće se putem simulacije (pismeno);

– Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Zkon o zaštiti potrošača) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 6:

– Posebna funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – strani jezik (Engleski jezik nivo B2) – proveravaće se putem testa (pismeno);

– Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko – analitičkih poslova (metodologija za pripremu dokumenata javnih politika i formalnu proceduru za njihovo usvajanje) – proveravaće se putem eseja (pismeno);

– Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista na teritoriji Republike Srbije) – proveravaće se putem eseja (pismeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 7:

– Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (Engleski jezik nivo A2) – proveravaće se putem testa (pismeno);

– Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – poslovi međunarodne saradnje/ evropskih integracija – procedure pripreme i zaključivanja međunarodnih sporazuma – proveravaće se putem simulacije (pismeno);

– Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara, Poslovnik Vlade) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 8:

– Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (Engleski jezik nivo B1) – proveravaće se putem testa (pismeno);

– Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko – analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog verednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se putem simulacije (pismeno);

– Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi i akti iz nadležnosti organa (Zakon o informacionoj bezbednosti) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 9:

– Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (organizaciono ponašanje, upravljnje promenama) – proveravaće se putem simulacije (pismeno);

– Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravljanje ljudskim resursima (oblast upravljanja ljudskim resursima, analizu posla, kadrovsko planiranje, regrutaciju, selekciju, uvođenje u posao, stručno usavršavanje, razvoj i instrumente razvoja, ocenjivanje, nagrađivanje, upravljanje karijerom ) – proveravaće se putem simulacije (pismeno);

– Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Uredba o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (www.mtt.gov.rs).

Napomena (za radna mesta pod rednim brojem 1, 2, 4, 5 ,6, 7 i 8): ukoliko učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac ( uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Konkursna komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto pismene/usmene provere.

3. Provera ponašajnih kompetencija:

Ponašajne kompetencije za radna mesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 i 8 (upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orijentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa i savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranog na kompetencijama.

Ponašajne kompetencije za radno mesto pod rednim brojem 9 (upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orijentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima) – proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranog na kompetencijama.

4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva radna mesta:

-Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

V Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“.

VI Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, Beograd.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji su u prijavi naznačili za dostavu obaveštenja.

VII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome ili uverenja kojim se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit) /kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo. Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

VIII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, Beograd.

IX Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 10.07.2020. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim prijavama, ili putem telegrama na adresu navedenu u prijavi.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbija“, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 2 (istočno krilo). Intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Beograd, Nemanjina 22-26. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese) koje navedu u svojim prijavama, ili putem telegrama na adresu navedenu u prijavi.

X Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

XI Trajanje radnog odnosa: Za sva radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

XII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja o konkursu: Maja Nakov i Andrijana Blond, kontakt telefon tel: 011-3616-269.

XIII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs: Prijave na konkurs šalju se poštom ili predaju neposredno na pisarnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta” (naziv radnog mesta).

NAPOMENE

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima su pri zapošljavanju u državni organ pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.
Položen državni stručni ispit nije uslov niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, biće odbačene rešenjem konkursne komisije.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar trgovine, turizma i telekomunikacija.
Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


Obrazac prijave radno mesto 1
25.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac prijave radno mesto 2
24.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac prijave radno mesto 3
24.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac prijave radno mesto 4
25.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac prijave radno mesto 5
24.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac prijave radno mesto 6
24.9 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac prijave radno mesto 7
25.0 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac prijave radno mesto 8
24.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac prijave radno mesto 9
24.8 KB
0 Preuzimanja
Detaljnije...