ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8569/2019 од 28. августа 2019. године, 51 број: 112-9527/2019 од 27. септембра 2019. године и 51 број: 112-10704/2019 од 30. октобра 2019. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина бр. 22-26

II Радна места која се попуњавају:

1.Радно место за послове сарадње са НР Кином, Индијом и другим земљама источне и југоисточне Азије, у звању самостални саветник, Сектор за билатералну економску сарадњу, Одсек за Руску Федерацију, ЗНД, Кину, Индију, источну и југоисточну Азију – 1 извршилац.

Опис послова: Прати, анализира и иницира мере и активности које је неопходно предузети у циљу унапређења трговинских и укупних економских односа и сарадње са НР Кином, Индијом и другим земљама источне и југоисточне Азије; припрема предлоге платформи за разговоре, предлоге стручно-политичких платформи, извештаје, информације и друге материјале за заседања мешовитих међудржавних тела за економску сарадњу са односним земљама и за билатералне сусрете, разговоре и преговоре; припрема предлоге основа и других материјала са ставовима за вођење преговора и закључивање споразума о трговинској и економској сарадњи и о слободној трговини; учествује на заседањима мешовитих међудржавних тела и преговорима о споразумима о трговинској и економској сарадњи и о слободној трговини; прати извршавање обавеза договорених на међудржавним сусретима, заседањима мешовитих међудржавних тела, преговорима и прати примену закључених споразума о трговинској и економској сарадњи и о слободној трговини; сарађује са надлежним министарствима, представницима привреде, ДКП у иностранству и представницима страних ДКП у земљи у вези са трговинско-економском сарадњом са односним земљама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место за послове сарадње са земљама Северне Африке и Латинске Америке, у звању саветник, Сектор за билатералну економску сарадњу, Група за Африку, Блиски исток, јужну Азију и Латинску Америку – 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у праћењу и предлагању мера и активности за унапређење трговинских и укупних економских односа и сарадње са земљама Северне Африке и Латинске Америке; учествује у припреми предлога платформи за разговоре и других материјала за заседања мешовитих међудржавних тела за економску сарадњу са односним земљама и за билатералне сусрете и разговоре и извештаје са тих разговора; учествује у припреми предлога основа и других материјала са ставовима за вођење преговора и закључивање споразума о трговинској и економској сарадњи и о слободној трговини; учествује у праћењу извршавања обавеза договорених на међудржавним сусретима, преговорима и примене закључених споразума о трговинској и економској сарадњи и слободној трговини; сарађује са надлежним министарствима, представницима привреде; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место за мултилатерални Споразум о слободној трговини – ЦЕФТА, у звању саветник, Сектор за спољнотрговинску политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу, Група за сарадњу са ЦЕФТА, међународним економским организацијама ОУН, и другим мултилатералним и регионалним организацијама и иницијативама – 1 извршилац.

Опис послова: Прати рад и активности на реализацији Споразума о слободној трговини у региону југоисточне Европе-ЦЕФТА и припрема одговарајуће извештаје; припрема учешће делегације Републике Србије на састанцима ЦЕФТА тела и заједничких тела ЦЕФТА са другим регионалним економским организацијама и иницијативама; даје мишљења о усаглашености предлога прописа са Споразумом ЦЕФТА и учествује у процесу идентификовања и уклањања нецаринских баријера; израђује информације и извештаје у вези са преговорима о закључивању споразума и/или учешћу Републике Србије у раду ЦЕФТА; припрема предлоге докумената из области сарадње са ЦЕФТА; прати реализације споразума и других обавеза Републике Србије у оквиру ЦЕФТА, остварује контакте са Секретаријатом ЦЕФТА, ЦЕФТА Странама, другим органима, организацијама и представницима привреде и израђује извештаје; припрема састанке, скупове и конференције у вези рада ЦЕФТА; сарађује са националним координатором и прати спровођење Акционог плана о регионалном економском простору у оквиру Западног Балкана (ЗБ6); обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука или из научне области организационих наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

4. Радно место за послове спољне трговине контролисаном робом, у звaњу саветник, Сектор за спољнотрговинску политику и мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу, Одељење за међународне споразуме и спољну трговину контролисаном робом – 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у пословима издавања дозвола за обављање послова спољне трговине наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене; учествује у припреми анализа и извештаја о спољнотрговинском промету наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене; обавља стручно техничке послове у вези са усклађивањем прописа у области спољне трговине контролисаном робом са законодавством и праксом ЕУ; учествује у пословима контроле обављања послова спољне трговине контролисаном робом у сарадњи са другим државним органима; контролише унос података и евиденције о документима који прате спољну трговину наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука или из научне области организационих наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

5. Радно место за заштиту колективног интереса потрошача, у звању саветник, Сектор за заштиту потрошача, Одељење за заштиту потрошача, Група за унапређење политике и заштиту колективног интереса потрошача – 1 извршилац.

Опис послова: Прати и анализира понашање учесника на тржишту у примени прописа из области заштите потрошача и предлаже одговарајућа решења у складу са позитивном праксом ЕУ; покреће и води поступак заштите колективног интереса потрошача и припрема акте којима се утврђује постојање повреде колективног интереса потрошача; пружа стручну подршку Националном савету за заштиту потрошача; учествује у изради стручних основа, прилога, анализа и извештаја о заштити потрошача у циљу реализовања активности у оквиру процеса приступања ЕУ; учествује у изради и спровођењу пројеката из области заштите потрошача који се финансирају из буџета у оквиру годишњег оперативног плана; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

6. Радно место за управљање туристичким дестинацијама, у звању саветник, Сектор за туризам, Група за управљање туристичким дестинацијама – 1 извршилац.

Опис послова: Припрема материјале и спроводи активности управљања туристичким дестинацијама; прати активности туристичких организација и дестинацијских менаџмент организација и о томе саставља извештаје; прати, анализира и извештава о међународним трендовима и искуствима у управљању туристичким дестинацијама и презентује резултате најбоље праксе; учествује у активностима предлагања и имплементације мера за подстицање развоја туризма и конкурентности туристичких дестинација; учествује у праћењу и анализи спроведених мера и инвестиција у приватни и јавни сектор које утичу на развој туристичких дестинација; учествује у анализи ефеката усвојених мера и припрема извештаје; припрема стручно-аналитичке материјале и извештаје из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

7. Радно место за процену утицаја регулативе на развој електронских комуникација, у звању виши саветник, Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај, Одељење за планирање, развој и надзор у области електронских комуникација, Група за регулативу у области електронских комуникација – 1 извршилац.

Опис послова: Дефинише и предлаже приоритете, циљеве и мере у области развоја електронских комуникационих мрежа и услуга; учествује у изради стручних основа за израду нацрта закона, стратешких документа и предлога других аката из надлежности Одељења; предлаже мере за подстицање инвестирања у области електронских комуникација; прати и анализира регулативу Републике Србије и држава чланица ЕУ из области електронских комуникација и учествује у раду преговарачких група од значаја за област електронских комуникација; даје мишљења о примени прописа из области електронских комуникација и мишљења на нацрте закона и друге акте и прописе које предлажу имаоци јавних овлашћења или други органи државне управе; оперативно руководи провером испуњености услова за изградњу и постављање електронских комуникационих мрежа; учествује у припреми и закључивању међународних споразума у области електронских комуникација; израђује упоредне анализе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 7 година, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

8. Радно место за аналитичке послове у области информационог друштва, у звању саветник, Сектор за информационо друштво и информациону безбедност, Одсек за регулативу, анализу и планирање у области информационог друштва – 1 извршилац.

Опис послова: Прикупља и обрађује статистичке податке о стању и развијености ресурса и пројеката информационог друштва; прати индикаторе развоја информационог друштва; припрема извештаје на основу анализе усклађености правне регулативе са праксом; израђује платформе за учешће на међународним скуповима; припрема активности у циљу промовисања информационог друштва; припрема презентације планских докумената у области информационог друштва; прикупља и обрађује податке потребне за редовно извештавање; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

9. Радно место руководилац Групе, у звању самостални саветник, Секретаријат министарства, Одељење за људске ресурсе, Група за селекцију, обуку и развој кадрова у Министарству трговине, туризма и телекомуникација – 1 извршилац.

Опис послова: Руководи и координира радом Групе (планира, усмерава и надзире рад извршилаца у Групи); стара се о правилном спровођењу конкурсног поступка за попуњавање слободних радних места у Министарству и учествује у раду конкурсне комисије; сачињава годишњи извештај о квалитету попуњавања радних места у конкурсним поступцима ради достављања Служби за управљање кадровима; координира и учествује у сложеним пословима везаним за припрему, спровођење и унапређење стратегије обуке и развоја кадрова у Министарству и стара се о спровођењу дефинисане стратегије и планова обуке ради унапређења компетентности запослених; пружа саветодавну подршку руководиоцима и запосленима у препознавању потреба за одговарајућим обукама и стручним усавршавањем запослених, прати и врши анализу добијених резултата вредновања радне успешности државних службеника, као и утицаја обуке на учинак запослених и даје предлоге за унапређење обуке; сарађује са Националном академијом за јавну управу ради израде Посебног програма обуке и спровођења програма континуираног стручног усавршавања државних службеника, прати и анализира ефекте реализације програма и израђује одговарајуће извештаје; сарађује са ужим унутрашњим јединицама, органима, организацијама и институцијама јавне управе, ради остваривања циљева Групе и Министарства у целини; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука или из научне области организационих наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада:

За радна места: 1, 2 ,3, 4 ,5 и 9 Београд, Немањина 22-26
За радно место: 6 Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1
За радна места: 7 и 8 Београд, Париска бр. 7

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.
Кандидат који не испуни мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка, обавештава се о резултату провере компетенције и не позива се да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази изборног поступка.

1. Провера општих функционалних компетенција за сва радна места:

– ,,Организација и рад државних органа РС“ провераваће се путем теста (писмено),
– ,,Дигитална писменост“ провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
,,Пословна комуникација“ провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:

– Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – страни језик (Енглески језик ниво Б2) – провераваће се путем разговора (усмено).

– Посебна функционална компетенција за област рада студијско – аналитичких послова – (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се путем симулације (писмено);

– Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из делокруга радног места: (Закон о закључивању и извршавању међународних уговора, Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2020. годину и Пословник Владе) – провераваће се путем симулације (писмено);

За радно место под редним бројем 2:

– Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – страни језик (Енглески језик ниво Б2) – провераваће се путем теста (писмено).

– Посебна функционална компетенција за област рада студијско – анлитичких послова – (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вередновања и анализирања доступних информација) – провераваће се путем симулације (писмено);

– Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из надлежности и организације органа: (Закон о министарствима) – провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 3:

– Посебна функционалне компетенције за oдређено радно место – страни језик (Енглески језик ниво Б2) – провераваће се путем разговора (усмено).

– Посебна функционална компетенција за област рада студијско – аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се путем симулације (писмено);

– Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из делокруга радног места: (Закон о потврђивању Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у централној Европи – ЦЕФТА 2006) – провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 4:

– Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – страни језик (Енглески језик ниво Б1) – провераваће се путем теста (писмено).

– Посебна функционална компетенција за област рада управно – правни послови (Општи управни поступак и Посебни управни поступак) – провераваће се путем симулације (писмено);

– Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – познавање прописа и аката из надлежности органа: (Закон о извозу и увозу наоружања и војне опреме) – провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 5:

– Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – страни језик (Енглески језик ниво Б1) – провераваће се путем теста (писмено);

– Посебна функционална компетенција за област рада управно – правни послови (Општи управни поступак) – провераваће се путем симулације (писмено);

– Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Зкон о заштити потрошача) – провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 6:

– Посебна функционалне компетенције за oдређено радно место – страни језик (Енглески језик ниво Б2) – провераваће се путем теста (писмено);

– Посебна функционална компетенција за област рада студијско – аналитичких послова (методологија за припрему докумената јавних политика и формалну процедуру за њихово усвајање) – провераваће се путем есеја (писмено);

– Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије) – провераваће се путем есеја (писмено).

За радно место под редним бројем 7:

– Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – страни језик (Енглески језик ниво А2) – провераваће се путем теста (писмено);

– Посебна функционална компетенција за област рада – послови међународне сарадње/ европских интеграција – процедуре припреме и закључивања међународних споразума – провераваће се путем симулације (писмено);

– Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о накнадама за коришћење јавних добара, Пословник Владе) – провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 8:

– Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – страни језик (Енглески језик ниво Б1) – провераваће се путем теста (писмено);

– Посебна функционална компетенција за област рада студијско – аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вередновања и анализирања доступних информација) – провераваће се путем симулације (писмено);

– Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи и акти из надлежности органа (Закон о информационој безбедности) – провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 9:

– Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (организационо понашање, управљње променама) – провераваће се путем симулације (писмено);

– Посебна функционална компетенција за област рада управљање људским ресурсима (област управљања људским ресурсима, анализу посла, кадровско планирање, регрутацију, селекцију, увођење у посао, стручно усавршавање, развој и инструменте развоја, оцењивање, награђивање, управљање каријером ) – провераваће се путем симулације (писмено);

– Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из делокруга радног места (Уредба о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима) – провераваће се путем симулације (писмено).

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства трговине, туризма и телекомуникација (www.mtt.gov.rs).

Напомена (за радна места под редним бројем 1, 2, 4, 5 ,6, 7 и 8): уколико учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац ( уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурсна комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо писмене/усмене провере.

3. Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције за радна места под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 и 8 (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.

Понашајне компетенције за радно место под редним бројем 9 (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) – провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва радна места:

-Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства трговине, туризма и телекомуникација и у штампаној верзији на писарници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који су у пријави назначили за доставу обавештења.

VII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит) /кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

VIII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд.

IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 10.07.2020. године, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама, или путем телеграма на адресу наведену у пријави.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама, или путем телеграма на адресу наведену у пријави.

X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XI Трајање радног односа: За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.

XII Лица која су задужена за давање обавештења о конкурсу: Маја Наков и Андријана Блонд, контакт телефон тел: 011-3616-269.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места” (назив радног места).

НАПОМЕНE

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима су при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Положен државни стручни испит није услов нити предност за заснивање радног односа.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар трговине, туризма и телекомуникација.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Министарства трговине, туризма и телекомуникација, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.


Образац пријаве радно место 1
25.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац пријаве радно место 2
24.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац пријаве радно место 3
24.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац пријаве радно место 4
25.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац пријаве радно место 5
24.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац пријаве радно место 6
24.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац пријаве радно место 7
25.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац пријаве радно место 8
24.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац пријаве радно место 9
24.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...