Подзаконски акти

1. Донети на основу Закона о трговини:
Правилник о минималним техничким условима за трговину на откупним местима
103.4 KB
2418 Преузимања
Детаљније...
Правилник о садржини и облику о обављању трговине личним нуђењем
15.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 

Образац ДПИ 25.11.2015.
20.1 KB
954 Преузимања
Детаљније...
Образац КЕП
15.3 KB
1241 Преузимања
Детаљније...
Образац КРИ
18.0 KB
666 Преузимања
Детаљније...
Образац КРИ -1
18.1 KB
609 Преузимања
Детаљније...
Образац ПКР 25.11.2015.
20.9 KB
632 Преузимања
Детаљније...
Образац ПКР -1 25.11.2015.
19.5 KB
549 Преузимања
Детаљније...
Образац за пријаву места на којем се води Књига евиденције промета 25.11.2015.
45.6 KB
1294 Преузимања
Детаљније...
Правилник o евиденцији промета
168.8 KB
2314 Преузимања
Детаљније...
2. Донети на основу Закона о фискалним касама:
Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе
61.7 KB
2654 Преузимања
Детаљније...
3. Донети на основу Закона о заштити конкуренције који је престао да важи 2009. године:
Уредба о садржини и начину подношења захтева за издавање одобрења за спровођење концентрације
88.0 KB
819 Преузимања
Детаљније...
Уредба о критеријумима за утврђивање релевантног тржишта
339.5 KB
825 Преузимања
Детаљније...
4. Донети на основу важећег Закона о заштити конкуренције:
Уредба о критеријумима за одређивање релевантног тржишта
337.9 KB
927 Преузимања
Детаљније...
5. Донети на основу Закона о поштанским услугама:

Правилник о поступку и начину обављања стручног надзора
27.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Правилник о посебним условима за обављање универзалне поштанске услуге у случају ванредне ситуације и ратног стања
21.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Правилник о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
555.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Правилник о ближим условима за обављање УПУ
Правилник о ближим условима за обављање УПУ „Службени гласник РС“ број 91/19
26.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Правилник о ближим условима за отпочињање обављања делатности поштанских услуга
72.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...


Правилник о условима за унапређење и одрживост обављање универзалне поштанске услуге
26.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

6. Донети на основу Закона о електронским комуникацијама:
Правилник о овлашћењу за мерење и испитивање
Правилник о овлашћењу за мерење и испитивање („Службени гласник РС”, број 44/10)
132.8 KB
1066 Преузимања
Детаљније...
Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми
504.0 KB
1230 Преузимања
Детаљније...
Правилник о универзалном сервису
Правилник о универзалном сервису („Службени гласник РС”, број 24/12)
82.8 KB
1133 Преузимања
Детаљније...
Правилник о радио коридорима
Правилник о радио коридорима ("Службени гласник РС", број 44/10)
330.1 KB
966 Преузимања
Детаљније...
Уредба о утврђивању Плана намене радио-фреквенцијских опсега
351.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...
План намене - Прилози
983.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...
План намене - табела
660.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Акциони план (2013-2014) за спровођење Стратегије развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020.
180.6 KB
1194 Преузимања
Детаљније...
Акциони план за спровођење стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма програма
196.1 KB
986 Преузимања
Детаљније...
Правилник о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 791–821/832–862 MHz
159.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о захтевима за уређаје и програмску подршку за законито пресретање електронских комуникација и техничким захтевима за испуњење обавезе задржавања података о електронским комуникацијама
186.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM радио-дифузне станице за територију Републике Србије
101.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о утврдјивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 2500-2690MHz
145.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о утврдјивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 3400-3800MHz
153.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 1710 – 1785/1805-1880 MHz
156.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу
207.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Уредба о   утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2018. години
118.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...
7. Донети на основу Закона о спољнотрговинском пословању:
Уредба o ближим услoвимa зa издaвaњe, кoришћeњe и укидaњe дoзвoлa зa извoз, увoз, oднoснo трaнзит рoбe и рaспoдeлу квoтa
136.8 KB
1527 Преузимања
Детаљније...
Урeдбa o ближим услoвимa зa примeну aнтидaмпиншких мeрa
208.4 KB
895 Преузимања
Детаљније...
Урeдбa o ближим услoвимa зa примeну кoмпeнзaтoрних мeрa
214.0 KB
830 Преузимања
Детаљније...
Уредба о ближим услoвимa зa примeну мeрa зa зaштиту oд прeкoмeрнoг увoзa
165.4 KB
614 Преузимања
Детаљније...
Урeдбa o нaчину издaвaњa увeрeњa и oвeрaвaњу испрaвa кoje прaтe рoбу при извoзу или увoзу зa чиje издaвaњe или oвeру ниje прoписaнa нaдлeжнoст
64.2 KB
842 Преузимања
Детаљније...
Урeдбa o увoзу мoтoрних вoзилa
Урeдбa o увoзу мoтoрних вoзилa ("Сл. глaсник РС", бр. 23/2010)
87.8 KB
1100 Преузимања
Детаљније...
Oдлукa o ближим услoвимa зa плaћaњe (нaплaту у рoби/услугaмa)
107.4 KB
1495 Преузимања
Детаљније...
Oдлукa o извoзу, oднoснo увoзу рoбe и услугa бeз нaплaтe, oднoснo плaћaњa
63.7 KB
876 Преузимања
Детаљније...
Нaрeдбa o oдрeђивaњу дaнa пружaњa услугa у спoљнoj тргoвини
68.9 KB
1111 Преузимања
Детаљније...
Одлука о извозу шећера у земље ЕУ
142.6 KB
526 Преузимања
Детаљније...
Одлука о увозу цигарета из Европске Уније по преференцијалној стопи
143.5 KB
514 Преузимања
Детаљније...
Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
1.9 MB
904 Преузимања
Детаљније...
8. Донети на основу Закона о посредовању у промету и закупу непокретности:
BYLAW on Qualifying Examination for Real Estate Sale and Lease Brokers
BYLAW on Qualifying Examination for Real Estate Sale and Lease Brokers Official Gazette of the Republic of Serbia Nos. 75 of 21 July 2014, 39 of 24 April 2017, 98 of 10 July 2020
45.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...
BYLAW on the Register of Real Estate Sale and Lease Brokers
BYLAW on the Register of Real Estate Sale and Lease Brokers Official Gazette of the Republic of Serbia Nos. 75 of 21 July 2014, 88 of 15 November 2018, 105 of 5 August 2020
20.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о евиденцији о посредовању у промету и закупу непокретности
15.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о пословном простору и опреми посредника у промету и закупу непокретности
14.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о Регистру посредника у промету и закупу непокретности
16.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о стручном испиту за посреднике у промету и закупу непокретности
26.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

 

 

9. Донети на основу Закона о заштити потрошача:
Правилник о садржини и начину вођења евиденције удружења и савеза удружења за заштиту потрошача и условима за упис
115.3 KB
1224 Преузимања
Детаљније...
Правилник о облику и садржини обрасца за одустанак од уговора на даљину или уговора који се закључује изван пословних просторија
198.6 KB
1704 Преузимања
Детаљније...
Уредба о садржини обрасца за одустанак од  уговора о временски подељеном коришћењу непокретности, о трајним олакшицама за одмор, о помоћи приликом препродаје и о омогућавању размене,
38.1 KB
972 Преузимања
Детаљније...
Oдлука о образовању Националног савета за заштиту потрошача
163.5 KB
885 Преузимања
Детаљније...
Табела уз правилник о евиденцији
29.7 KB
767 Преузимања
Детаљније...
Правилник о раду тела за вансудско решавање потрошачких спорова
476.7 KB
503 Преузимања
Детаљније...
10. Донети на основу Закона о туризму


11. Донети на основу Закона о информационој безбедности:

Уредбе о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо комуникационих технологија
268.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Уредба о ближем садржају акта о безбедности ИКТ од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери безбедности ИКТ система од посебног значаја
461.9 KB
540 Преузимања
Детаљније...

Уредба о ближем уређењу мера заштите ИКТ система од посебног значаја
257.5 KB
493 Преузимања
Детаљније...


Уредба о поступку обавештавања о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја
294.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Правилник о подацима које садржи евиденција оператора информационо-комуникационих система од посебног значаја
2.1 MB
0 Преузимања
Детаљније...

12. Донети на основу Закона о оглашавању:
Правилник о садржини декларације за објављивање и емитовање огласне поруке
1.6 KB
1440 Преузимања
Детаљније...
13. Донети на основу Законa о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења:
Уредба о условима за пружање квалификованих услуга од поверења
291.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Уредба о ближем уређењу услова које морају да испуне шеме електронске идентификације за одређене нивое поузданости
240.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о условима које морају да испуњавају квалификовани електронски сертификати
250.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о Регистру пружалаца квалификованих услуга од поверења
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о Регистру квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата
628.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о Регистру пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације
1.3 MB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о условима за поступке и технолошка решења који се користе током поузданог електронског чувања документа
234.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о изгледу, саставу, величини и дизајну знака поузданости за квалификоване услуге од поверења
322.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о износу осигурања од ризика одговорности за штету насталу вршењем квалификоване услуге од поверења
193.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о форми и начину објављивања Јавне листе квалификованих услуга од поверења
155.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник - листа стандарда за тела за оцењивање усагласености
401.6 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о валидацији квалификованог електронског потписа и квалификованог електронског печата
305.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник - услови за квалификовани електронски временски жиг
144.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...
14. Донети на основу Царинског закона:
Одлукa о изузимању одређене робе од плаћања царинских дажбина
122.8 KB
1490 Преузимања
Детаљније...
15. Донети на основу Закона о енергетици:
Уредба  о изменама и допунама уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива
377.2 KB
197 Преузимања
Детаљније...
16. Донети на основу Закона о заштити корисника финансијских услуга:
Правилник о обрасцу финансијске погодбе
54.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...
17. Донети на основу Закона о техничким захтевима за производњу и оцењивање усаглашености:
Списак српских стандарда из области радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме
695.4 KB
1858 Преузимања
Детаљније...
Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми
504.0 KB
2745 Преузимања
Детаљније...
Списак српских стандарда из области радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме
598.3 KB
1357 Преузимања
Детаљније...
18. Остали акти:
Декларација о унапређењу трговине
70.4 KB
1262 Преузимања
Детаљније...
Национални оквир интероперабилности
536.1 KB
1945 Преузимања
Детаљније...
Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање  развоја домаћег туризма
103.6 KB
10848 Преузимања
Детаљније...
Мишљење о примени Закона о јавним скијалиштима
1.1 MB
308 Преузимања
Детаљније...


Листа индикатора посредницима у промету непокретности 2019
1.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...