Конкурс за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2015. годину за регион Београда

ТЕМА: Информисање, саветовање и пружање правне помоћи потрошачима

Основ за доделу средстава за подстицање и финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2015. годину су: Закон о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11- др. закони), Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 94/13), члан 136. Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС”, број 62/14) и Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 142/14).

Подносиоци предлога програма: право учешћа на конкурсу, као подносилац пријаве предлога програма, има само оно удружење које је уписано у Евиденцију удружења и савеза удружења за заштиту потрошача коју установљава и води Министарство трговине, туризма и телекомуникација (у даљем тексту: Министарство), а чије је седиште на територији региона Београда.

Предлог програма подноси се само за регион Београда и то тако да удружење за заштиту потрошача, подносилац пријаве предлога програма, има седиште на територији регион Београда на који се програм и односи. Од максимално расположивих средстава финансира се најмање један изабрани програм.

Број предложених програма од стране једног удружења за заштиту потрошача је ограничен на један програм.

Финансијска средства су обезбеђена у Закону о буџету Републике Србије за 2015. годину и Финансијском плану Министарства за 2015. годину – за област заштите потрошача, на разделу 30, глава 30.0, функција 410 и на економској класификацији 481-Дотације невладиним организацијама, Програма 1506 Уређење и надзор система у области трговине, услуга и заштите потрошача у оквиру Програмске активности 1506-0003 Јачање заштите потрошача и износе укупно 3.000.000,00 (словима: тримилиона) динара.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице Министарства трговине, туризма и телекомуникација (www.mtt.gov.rs).

Рок за подношење пријава предлога програма је 13. јул 2015. године до 15 часова.

Остала правила и услови конкурса налазе се у конкурсној документацији, а за све додатне информације можете се обратити, Сектору за заштиту потрошача у оквиру Министарства, e-mail адреса: tatjana.stojanovic@mtt.gov.rs.

Конкурсна документација
522.8 KB
386 Преузимања
Детаљније...

Образац пријаве предлога програма за конкурс
334.8 KB
378 Преузимања
Детаљније...