Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2015. godinu za region Beograda

TEMA: Informisanje, savetovanje i pružanje pravne pomoći potrošačima

Osnov za dodelu sredstava za podsticanje i finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2015. godinu su: Zakon o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 99/11- dr. zakoni), Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 94/13), član 136. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, broj 62/14) i Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14).

Podnosioci predloga programa: pravo učešća na konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa, ima samo ono udruženje koje je upisano u Evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača koju ustanovljava i vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo), a čije je sedište na teritoriji regiona Beograda.

Predlog programa podnosi se samo za region Beograda i to tako da udruženje za zaštitu potrošača, podnosilac prijave predloga programa, ima sedište na teritoriji region Beograda na koji se program i odnosi. Od maksimalno raspoloživih sredstava finansira se najmanje jedan izabrani program.

Broj predloženih programa od strane jednog udruženja za zaštitu potrošača je ograničen na jedan program.

Finansijska sredstva su obezbeđena u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu i Finansijskom planu Ministarstva za 2015. godinu – za oblast zaštite potrošača, na razdelu 30, glava 30.0, funkcija 410 i na ekonomskoj klasifikaciji 481-Dotacije nevladinim organizacijama, Programa 1506 Uređenje i nadzor sistema u oblasti trgovine, usluga i zaštite potrošača u okviru Programske aktivnosti 1506-0003 Jačanje zaštite potrošača i iznose ukupno 3.000.000,00 (slovima: trimiliona) dinara.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (www.mtt.gov.rs).

Rok za podnošenje prijava predloga programa je 13. jul 2015. godine do 15 časova.

Ostala pravila i uslovi konkursa nalaze se u konkursnoj dokumentaciji, a za sve dodatne informacije možete se obratiti, Sektoru za zaštitu potrošača u okviru Ministarstva, e-mail adresa: tatjana.stojanovic@mtt.gov.rs.

Konkursna dokumentacija
522.8 KB
386 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac prijave predloga programa za konkurs
334.8 KB
378 Preuzimanja
Detaljnije...