Obaveštenje o preliminarnim rezultatima javnog poziva programa podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose popularizaciji oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija objavljuje preliminarne rezultateJavnog poziva za podnošenje predloga projekata koji će biti sufinansirani u okviru Programa podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji, popularizaciji i edukaciji u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Komisija za rangiranje i izbor projekata pristiglih po Javnom pozivu za podnošenje predloga projekata koji će biti sufinansirani u okviru Programa podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji, popularizaciji i edukaciji u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (u daljem tekstu: Komisija) izvršila je ocenu ispunjenosti uslova za učešće predlagača, što podrazumeva da su predlozi projekata blagovremeno pristigli na pisarnicu Ministarstva, da predlagač  ima status udruženja, zadužbine, fondacije, akreditovane visokoškolske ustanove ili instituta, da je dostavio potpunu osnovnu i obaveznu prateću dokumentaciju na način predviđen javnim pozivom i da su poštovana pravila koja se odnose na planiranje realizacije projekta utvrđena javnim pozivom.

Povodom konkursa je pristiglo 46 prijava sa predlozima projekata. Blagovremeno je pristiglo 45 prijava. Utvrđeno je da 11 prijava nisu podnete na način i po pravilima utvrđenim uslovima javnog poziva. Konstantovano je da je 34 predloga projekata ispunilo uslove za razmatranje na konkursu.

Komisija je izvršila vrednovanje predloga projekata, na osnovu čega je sačinjena

Lista predloga kojima se dodeljuju sredstava
78.8 KB
889 Preuzimanja
Detaljnije...

Učesnici konkursa imaju pravo prigovora na preliminarne rezultate konkursa  do petka, 22. novembra u 12 časova.

Prigovor se podnosi na pisarnicu Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Sektor za elektronske komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd. Prigovor mora da bude overen pečatom organizacije i potpisan od strane ovlašćenog lica organizacije. Na dopisu je potrebno označiti: „Prigovor na preliminarne rezultate Javnog poziva za podnošenje predloga projekata koji će biti sufinansirani u okviru Programa podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji, popularizaciji i edukaciji u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija”.

Prigovori koji pristignu Ministarstvu po isteku navedenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Obaveštenje o preliminarnim rezultatima
109.2 KB
834 Preuzimanja
Detaljnije...