Konkurs za izbor direktora Sekretarijata CEFTA

Sporazum o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006) je moderan i sveobuhvatan regionalni sporazum o slobodnoj trgovini, osmišljen kao integralni deo EU pred-pristupne agende. On pruža snažnu pravnu osnovu za formulaciju i primenu ključnih oblasti trgovinskih i investicionih politika. Dosadašnja uspešna primena Sporazuma uz punu liberalizaciju trgovine robom je značajno doprinela uspostavljanju zone slobodne trgovine u Jugoistočnoj Evropi. CEFTA Strane su usaglasile ambiciozne planove koji će dodatno doprineti ekonomskom rastu.

Sekretarijat CEFTA 2006 je formiran u Briselu, Kraljevina Belgija, u septembru 2008. godine u skladu sa članom 40.2 Sporazuma. Uloga Sekratarijata, u načelu, je da pruža tehničku i administrativnu podršku Zajedničkom komitetu, predsedavajućem i svim telima koje je osnovao Zajednički komitet.

Za ovu priliku je formiran Komitet za izbor, koji objavljuje konkurs za radno mesto direktora Sekretarijata CEFTA.

Detaljan opis poslova i formular za prijavu mogu se naći na:

www.cefta.int/vacancy

U potencijalne kandidate spadaju službenici zaposleni u sektoru nacionalnih administracija, osoblje mađunarodnih organizacija, zaposleni u privatnom sektoru i organizacijama civilnog društva. Izabranom kandidatu će biti ponuđen konkurentan ugovor od strane Sekretarijata CEFTA.

Zainteresovani kandidati bi trebalo da pošalju motivaciono pismo i popunjen formular za prijavu (oba dokumenta na engleskom jeziku) na:

recruitment@cefta.int

Rok za prijavljivanje je petak 27. novembar 2015. godine. Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.