Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2018. годину

Право учешћа на Kонкурсу, као подносилац пријаве предлога програма има удружење које је уписано у Евиденцију удружења и савеза удружења за заштиту потрошача коју води Министарство трговине, туризма и телекомуникација, чије је седиште у региону за који конкурише и које нема дуг по основу јавних прихода на дан подношења пријаве предлога програма.

Предлог програма подноси се само за један регион и то тако да удружење за заштиту потрошача, подносилац пријаве предлога програма, има седиште у региону на који се програм односи. Како би се осигурало да програми за који су планирана подстицајна средства покривају читаву територију Републике Србије, од максимално расположивих средстава финансираjу се изабрани програми, и то:

1. Регион Војводине
2. Регион Шумадије и Западне Србије
3. Регион Источне и Јужне Србије
4. Регион Београда.

Број предложених програма од стране једног удружења за заштиту потрошача је ограничен на један програм, а максимални износ који може бити одобрен по предлогу програма је 3.000.000 динара.
Финансијска средства су обезбеђена у Закону о буџету Републике Србије за 2018. годину и Финансијском плану Министарства за 2018. годину – за област заштите потрошача, на разделу 32, функција 410 и на економској класификацији 481-Дотације невладиним организацијама, Програма 1506 Развој трговине и заштите потрошача у оквиру Програмске активности 0007 Подршка програмима удружења потрошача и износе укупно 20.000.000,00 (словима: двадесетмилиона) динара.

Рок за подношење пријава предлога програма је 18. јун 2018. године до 15,30 часова.

Јавни позив и Конкурсна документација могу се преузети са интернет странице Министарства трговине, туризма и телекомуникација (www.mtt.gov.rs) и Портала е-Управе (https://www.euprava.gov.rs/).