Конкурс за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 2021. години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни конкурс за доделу субвенција и трансфера за финансирање пројеката развоја туризма у 2021. години.

Конкурсом су предвиђени подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама као и за пројекте промоције туристичких производа, туристичких дестинација и туристичких простора Србије и подстицање унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде, унапређење и реализацију статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна, као и пројекте  едукације и тренинга у туризму.

Право на коришћење има дестинацијска менаџмент организација, привредно друштво, односно друга организација и институција чији је оснивач Влада или јединица локалне самоуправе, а које није индиректни корисник буџета,  као и правно лице у коме је Република Србија већински власник и правно лице које управља туристичким простором или објектима туристичке инфраструктуре и супраструктуре.

Такође, право на коришћење бесповратних средстава имају и органи АП Војводина у чијој су надлежности послови из области туризма, као и правна лица основана од стране АП Војводина којима је поверено обављање послова из области туризма, јединице локалне самоуправе у складу са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), туристичке организације као и друга правна лица основана од стране локалне самоуправе којима је поверено обављање послова из области туризма.

Приликом доделе средстава поштоваће се критеријуми који се односе на степен усклађености пројекта са Стратегијом развоја туризма Републике Србије (дестинације од значаја за развој туризма, развој туристичких производа), усклађеност пројекта са савременим и актуелним трендовима од значаја за развој Републике Србије као конкурентне туристичке дестинације, значај пројекта за одржив економски и одрживи развој локалне заједнице, значај пројекта за развој туризма у локалној заједници, предвиђеност суфинансирања пројеката из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова ЕУ, донација, легата, кредита и друго као и испуњеност уговорних обавеза за средства одобрена у ранијем периоду.

Напомињемо да за  пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму, у складу са чланом 41. Закона о туризму („Службени гласник РС“, број 17/19), туристичке организације и друга правна лица основана од стране локалне самоуправе којима је поверено обављање послова из области туризма потребно је да имају усвојен годишњи план рада и план промотивних активности на који претходну сагласност даје Туристичка организација Србије.

Информације о конкурсу и обрасци захтева за коришћење бесповратних средстава могу се преузети са интернет презентације Министарства трговине, туризма и телекомуникација mtt.gov.rs и портала Е-Управа.

Захтев за коришћење субвенција и дотација подноси се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, Немањина бр. 22-26, Београд, искључиво путем поште или писарнице министарства.

Коначна ранг листа одобрених пројеката са економске класификације 451
34.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Коначна ранг листа одобрених пројеката са економске класификације 463
19.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Листа вредновања и рангирања пројеката са економске класификације 463
37.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Листа вредновања и рангирања пројеката са економске класификације 451
32.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 1
36.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 2
35.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...