Конкурс за доделу подстицајних средстава привредним субјектима за развој традиционалних заната у Републици Србији у 2013. години

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација на основу члана 3. Уредбе о додели подстицајних средстава привредним субјектима за развој традиционалних заната у Републици Србији у 2013. години – „Службени гласник РС“ бр. 25 од 15. марта 2013. позива заинтересоване привредне субјекте да поднесу пријаве на Конкурс за доделу подстицајних средстава привредним субјектима за развој традиционалних заната у Републици Србији у 2013. години.

Сврха доделе подстицајних средстава је очување и унапређење заната који су традиционални у Републици Србији, јачања конкурентности производа и услуга тих заната на домаћем и иностраном тржишту и јачања економског положаја привредних субјеката у тој области у условима економске кризе (у даљем тексту подстицајна средства).

Намена и износ подстицаја

Подстицајна средства у складу са овом уредбом су наменска и додељују се као бесповратна.

У складу са чланом 5. Уредбе средства се додељују за следеће намене:

1) Унапређење процеса производње на начин који не угрожава традиционалну технологију карактеристичну за стари занат;

2) Унапређење производа и/или амбалаже производа;

3) Унапређење интернет, аудио, видео и штампаних комуникација привредних субјеката;

4) Учешће привредних субјеката на специјализованим сајмовима и изложбама у земљи и иностранству у 2013. години, а ради промоције производа и услуга традиционалних заната;

5) Унапређење продаје, канала дистрибуције и промоцију производа и услуга традиционалних заната;

6) Едукацију запослених у привредном субјектима у области маркетинга.

Привредни субјекти у својим пријавама (искључиво на обрасцу ПКТЗ – који је саставни део Конкурсне документације) могу да конкуришу за доделу подстицајних средстава за једну или две намене од наведених шест. Пријаве у којима није наведена намена неће бити разматране.

Износ подстицајних средстава, у складу са чланом 6. Уредбе, може бити од 100.000,00 до 500.000,00 динара по привредном субјекту. Уколико вредност намене из чл. 5 прелази максимални износ подстицајних средства по Уредби (већа је од 500.000 динара), привредни субјекат обезбеђује сопствена средства за износ разлике.

Право учешћа

У складу са чланом 2. Уредбе традиционални занат означава вештину, нарочито ручног рада, као и професију која подразумева целокупан процес израде уникатних производа и пружања услуга, а које су засноване на традиционалним знањима и технологијама, употребом природних материјала у процесу производње, уз коришћење претежно једноставних алата.

Традиционалним занатом у смислу ове уредбе сматрају се стари занати, уметнички занати и домаћа радиност, а према класификацији из Правилника о одређивању послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Службени гласник РС”, број 56/2012). Привредни субјекат који конкурише за подстицајна средства прилаже одговарајући писмени доказ о томе да је уписан у Евиденцију (Регистар) сертификованих старих и уметничких заната и послова домаће радиности која се води у Министарству финансија и привреде.

Пријаве на конкурс које не садрже овај доказ, у складу са чл. 4 ст. 1 Уредбе, неће бити разматране.

У складу са чланом 4. Уредбе, право учешћа на конкурсу имају привредна друштва, задруге и предузетници (у даљем тексту: привредни субјекти), уписани у регистар Агенције за привредне регистре, са активним статусом.

Право учешћа на конкурсу немају привредни субјекти:

1) код којих је покренут стечајни поступак односно поступак ликвидације;

2) који имају доспеле, а неизмирене пореске и друге финансијске обавезе према Републици Србији;

3) ако је предузетник, односно одговорно лице привредног субјекта осуђивано или се против њега води истрага или кривични поступак.

Привредни субјекти могу поднети само једну пријаву на конкурс.

Начин подношења пријаве на конкурс

У складу са чланом 3. Уредбе, пријава на обрасцу ПКТЗ са прилозима се подноси Министарству, до 12. априла 2013. године.

Благовремено примљене пријаве ће се сматрати оне које буду предате на писарници или достављене поштом, и то до наведеног рока, на адресу: Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Немањина 22-26, 11000 Београд, најкасније до 12. априла 2013.

Затворени коверат са пријавом на обрасцу ПКТЗ и прилозима мора бити читко означен:

„КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ЗАНАТЕ“

НЕ ОТВАРАТИ

Пријаве које су неблаговремене, у незатвореној коверти и/или некомплетне пријаве, као и пријаве које нису у складу са одредбама Уредбе и овог јавног позива, неће бити разматране.

Пријава на конкурс за доделу подстицајних средстава обавезно садржи попуњен образац ПКТЗ са обавезним прилозима који су саставни део Конкурсне документације, а којима се доказује испуњеност услова у складу са Уредбом и овим јавним позивом.

Подносилац пријаве је обавезан да потпише и печатом овери образац ПКТЗ на местима где је то предвиђено на појединачним обрасцима који чине саставни део обрасца ПКТЗ.

Привредни субјекти могу поднети само једну пријаву на конкурс за доделу подстицајних средстава.

Обавештење о додели подстицајних средстава се објављује на интернет страници министарства.

Додатне информације у вези са конкурсом и конкурсном документацијом се могу добити преко телефона 011/36 20 385, радним даном од 10 до 14 сати. Такође, министарство ће све релевантне информације и евентуална додатна обавештења у вези са Конкурсом објавити на интернет страници Министарства (www.mtt.gov.rs).

Овде можете преузети:

Конкурсна документација
197.5 KB
1270 Преузимања
Детаљније...

Образац ПКТЗ
29.4 KB
1309 Преузимања
Детаљније...

Тумачење комисије од 26. марта 2013. године
64.2 KB
1081 Преузимања
Детаљније...