Конкурс за доделу средстава за финансирање пројекта развоја визуелног идентитета националног бренда Србије

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО

СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ

И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

  На основу Закључка Владе 05 број: 401-1176/2013 од 12. фебруара 2013. године  којим се усваја Програм доделе средстава за финансирање пројекта развоја визуелног идентитета националног бренда Србије, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на Конкурсу за доделу средстава за финансирање пројекта развоја визуелног идентитета националног бренда Србијe  

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину  („Службени гласник РС“ бр. 114/12), у складу са Закључком Владе 05 број: 401-1176/2013 од 12. фебруара 2013. (у даљем тексту: Закључак) којим се усваја Програм доделе средстава за финансирање пројекта развоја визуелног идентитета националног бренда Србије позива заинтересоване факултете из области примењених уметности који су акредитовани и поседују дозволу за рад (у даљем тексту: кориснике средстава) да поднесу пријаве на Конкурс за доделу средстава за финансирање пројекта развоја визуелног идентитета националног бренда Србије (у даљем тексту: Конкурс).

Циљ Програма доделе средстава је развијен препознатљив визуелни идентитет националног бренда Србије. Сарадња са факултетом из области примењених уметности, као релевантном научном и стручном институцијом представља начин да се обезбеди висок ниво квалитета у креирању визуелног идентитета националног бренда Србије, омогући учешће стручне и шире јавности у процесу дефинисања визуелног и вредносног оквира за позиционирање националног бренда Србије и постигне широк друштвени консензус око одрживог решења визуелног идентитета које ће одражавати начин живота, идентитет, вредности, капацитете и потенцијале Републике Србије и ефектно их комуницирати циљним јавностима. Сврха доделе средстава је креирање препознатљивог визуелног идентитета националног бренда Србије, као основе за ефикасан систем брендинг комуникација, што ће се обезбедити кроз финансирање и имплементацију пројекта развоја визуелног идентитета националног бренда Србије. Чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС“ бр. 114/12), на разделу 31 – Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, функција 410, главни програм 1504 Промоција трговине, програм 1504-01 Изградња и позиционирање националног бренда Србије, економска класификација 465-Остале дотације и трансфери, опредељена су средства за финансирање пројекта развоја визуелног идентитета националног бренда Србије, у износу од 2.500.000 динара. Средства у износу до 2.500.000 динара се додељују бесповратно пријави предлога пројекта која оствари највише бодова.

Право учешћа на Конкурсу имају факултети из области примењених уметности акредитовани у Републици Србији, који поседују важећу: дозволу за рад, уверење о акредитацији факултета као високошколске установе, као и уверења о акредитацији једног или више студијских програма из образовно-научне области: Примењене уметности и дизајн.

Рок за достављање пријава је 20 календарских дана од дана објављивања Јавног позива. Благовременим ће се сматрати пријаве које буду достављене на писарницу или поштом на адресу: Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Немањина 22-26, 11000 Београд, најкасније последњег дана истека рока у 12 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадни (субота или недеља) или дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан до 12 часова. Затворени коверат са пријавом и свим потребним прилозима мора имати ознаку:

„КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА РАЗВОЈА ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА НАЦИОНАЛНОГ БРЕНДА СРБИЈЕ“

НЕ ОТВАРАТИ

Корисник средстава може поднети само једну пријаву на конкурс. Пријава на конкурс за доделу средстава за финансирање пројекта развоја визуелног идентитета  националног бренда Србије мора бити сачињена и достављена на начин дефинисан Конкурсном документацијом (која се може преузети са www.mtt.gov.rs). Додатне информације у вези са конкурсом се могу добити сваког радног дана   путем телефона 011/ 3061 567. Најважније информације током трајања Конкурса, као и обавештење о додели средстава се објављују на web страници Министарства (www.mtt.gov.rs).  

Кoнкурснa дoкумeнтaциja
507.4 KB
623 Преузимања
Детаљније...