Јавни позив за утврђивање права на субвенције за подршку раду барова и ноћних клубова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

 Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

 ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАДУ

НОЋНИХ БАРОВА И НОЋНИХ КЛУБОВА ЗБОГ ПОТЕШКОЋА У ПОСЛОВАЊУ ПРОУЗРОКОВАНИХ ЕПИДЕМИЈОМ БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CoV-2

 Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни позив за утврђивање права на субвенције за подршку раду ноћних барова и ноћних клубова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Начин коришћења средстава

 Средства субвенција, која ће бити утврђена посебним актом Владе, (у даљем тексту: средства) додељују се бесповратно.

Исплату средстава привредним субјектима вршиће министарство надлежно за послове туризма (у даљем тексту: Министарство).

Одобрена средства уплаћиваће се корисницима на посебне наменске динарске рачуне отворене код Министарства финансија – Управe за трезoр (у даљем тексту: Управа за трезор).

Министарство ће извршити пренос средстава на посебан наменски рачун за подршку раду ноћним баровима и ноћним клубовима отворен код Управе за трезор, са ког ће се извршити пренос средстава корисницима субвенције, на посебне наменске динарске рачуне отворене код Управе за трезор. Корисници отвaрају посебни наменски динарски рачун за наведену намену.

Након отварања посебних наменских динарских рачуна, Управа за трезор доставиће Министарству Списак привредних субјеката допуњен бројевима тих рачуна.

Право на коришћење средстава

 Право на коришћење средстава имају привредни субјекти у приватном сектору који испуњавају опште и посебне услове за доделу средстава у складу са овим Програмом под условом да нису обухваћени Правилником о Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РСˮ, број 160/20 – у даљем тексту: привредни субјекти), и то:

– резидентна правна лица у смислу закона којим се уређује опорезивање добити правних лица;

– резидентни предузетници у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Услови за доделу средстава

 

Право на средства могу да остваре привредни субјекти који на дан објављивања ове Уредбе испуњавају следеће oпште услове:

 • да су у Агенцији за привредне регистре, као претежну делатност, регистровали
  • 5610 – делатности ресторана и покретних угоститељских објекат или
  • 5630 – услуге припремања и услуживања пића;
 • да им Министарство финансија – Пореска управа (у даљем тексту: Пореска управа) није привремено одузела ПИБ на основу члана 26. Закона о пореском поступку и пореској администрацији  („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 – испр., 23/2003 – испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закон, 62/2006 – др. закон, 63/2006 – испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 и 144/2020);
 • да су евидентирани као обвезници пореза на додату вредност, са датумом евидентирања у систем пореза на додату вредност  не каснијим од 1. априла 2019. године, као и да у периоду од 1. априла 2019. године до дана ступања на снагу ове уредбе нису брисани из евиденције обвезника пореза на додату вредност ;
 • да над њима није покренут поступак стечаја или ликвидације.

 

Право на средства могу да остваре привредни субјекти који испуњавају следеће посебне услове:

 • да нису добили помоћ по другом основу секторске помоћи, и то као подршку раду за хотелске индустрије;
 • да немају дуговања по свим јавним приходима, које администрира Пореска управа, закључно са 29. фебруаром 2020. године;
 • да су, у најмање једном објекту врсте ноћни бар или ноћни клуб, у периоду од 1. априла 2019. до 31. марта 2020. године, радили у радном времену које започиње не пре 17 часова и које се завршава не пре 02 часа после поноћи, најмање два дана у недељи, као и да су евидентирали сваки појединачно остварен промет преко фискалне касе;
 • да су у периоду од априла 2020. до 31. марта 2021. године у односу на референтни период од 1. априла 2019. до 31. марта 2020. године имали пад промета на који се плаћа порез на додату вредност, од најмање 70%, а што се утврђује на основу података из пријава пореза на додату вредност за одговарајући период;
 • да им у периоду од 1. априла 2019. године до дана ступања на снагу ове уредбе није изречена мера привремене забране обављања делатности у току пореске контроле на основу члана 131. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Изузетно од става 2. тачке 2) овог одељка, право на бесповратна средства могу да остваре привредни субјекти чија дуговања по основу јавних прихода које администрира Пореска управа не прелазе износ од 10.000,00 динара  на дан 29. фебруар 2020. године.

Привредни субјекти губе право на коришћење средстава уколико од дана доделе средстава до 30. јуна 2022. године:

 • престане да обавља делатност из става 1. тачка 1) овог одељка, у врсти угоститељског објекта ноћни бар или ноћни клуб;
 • оствари мањи промет од 30% промета, на који се плаћа порез на додату вредност, у периоду јула 2021. – 30. јуна 2022. у односу на период 1. априла 2019. – 31. марта 2020. године.

Проверу да ли је привредни субјекат изгубио право на коришћење средстава у вези са ставом 2. тачка 1) и ставом 4. овог одељка вршиће Министарство

Привредни субјекти су дужни да Министарству квартално, од дана исплате средстава, до петог у месецу за претходни квартал достављају доказ у вези са ставом 4. овог одељка, и то:

– периодични извештај за квартал, којим исказују збирни промет за објекат који послује у врсти ноћни бар, односно ноћни клуб, остварен за тај квартал;

– копије листова ЕДИ књиге за одговарајући квартал.

Изузетно од става 4. тачка 2) овог одељка, привредни субјекти неће изгубити право на додељена средстава, ако су актом Владе или наредбом министра, односно актом јединице локалне самоуправе ограничени у обављању делатности у периоду између 02 часа до 05 часова после поноћи, у укупном трајању не мање од 120 дана.

Привредни субјекат који изгуби право на коришћење средстава је дужан да, најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева Министарства изврши повраћај додељених средстава са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза, почев од дана када су му средства исплаћена до дана када врши повраћај.

Повраћај средстава, привредни субјект ће извршити на посебан наменски динарски подрачун Министарства, отворен код Управе за трезор.

Захтев за утврђивање права на субвенције и прилози

 Захтев са потребном документацијом се доставља Пореској управи ради провере испуњености услова из одељка 2. Услови за доделу средстава став 1, став 2. тач. 2)-5) и став 3., преко портала еПорези, у делу „Изјава о заинтересованости за помоћ“.

Уз захтев, подносилац доставља и следећу документацију:

– копију исечка о отварању фискалне касе, првог и последњег фискалног исечка за два узастопна радна дана у оквиру једне недеље, по радном времену пореског обвезника, за сваки квартал од 1. априла 2019. до 31. марта 2020. године;

– копије свих листова ЕДИ књиге за исти период;

– одлуку о радном времену пореског обвезника.

Рок за подношење захтева је 15 дана од дана објаве Јавног позива.

Пореска управа ће након спроведеног поступка провере по сваком привредном субјекту сачинити Списак привредних субјеката који испуњавају услове из одељка 2. Услови за доделу средстава ст. 1-3 (у даљем тексту: Списак) и доставити га Министарству и Управи за трезор.

Ради утврђивања права на субвенције за подршку раду ноћних барова и ноћних клубова, министар надлежан за послове туризма, решењем образује Комисију са задатком утврђивања права на субвенције за подршку раду ноћних барова и ноћних клубова, на основу Списка.

Списак ће садржати све релевантне податке о привредним субјектима који су остварили право на помоћ.

Списак се објављује на интернет страници Министарства.

                                                Исплата средстава

Исплата средстава извршиће се на посебне наменске динарске рачуне привредних субјеката наведених у Списку.

Привредни субјекти са Списка биће обавештени о отварању наменских динарских рачуна достављањем обавештења у електронско пореско сандуче на порталу еПорези.

Привредни субјекти исплаћена средства могу искористити до истека периода од три месеца након исплаћених средстава, након чега ће неискоришћена средства бити пренета у буџет Републике Србије.

Министарство је дужно да води евиденцију о додељеној државној помоћи по основу Програма и да извештај о додељеној државној помоћи достави Комисији за контролу државне помоћи.

За вођење посебног наменског динарског подрачуна за исплату, као и за извршење платних трансакција и пружање других услуга у вези с тим подрачунима, Управа за трезор не наплаћује накнаду, нити друге трошкове. Народна банка Србије не наплаћује Управи за трезор накнаде, нити друге трошкове за извршење платних трансакција у вези с тим рачунима у платним системима чији је оператор.

 Остале информације

              Све додатне информације заинтересовани могу добити на телефоне: 011/3139-676, 011/3139-677 и 011/3139-678.