Javni konkus za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije u Republici Srbiji u 2015. godini

Ministarstvo trgovine, turizima i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim privrednim subjektima u oblasti informaciono komunikacione tehnologije (IKT) za podnošenje zahteva za dodelu kreditnih sredstava, start-ap i inovativnih kredita, opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija donelo je Uredbu o rasporedu i korišćenju kreditnih sredstava za finansiranje privrednih subjekata u oblasti IKT, koja uređuje način dodele i korišćenje kreditnih sredstava za finansiranje start-ap i inovativnih kredita u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija. Uredbom su definisani sledeći ciljevi: razvoj informacionog društva, podrška industriji IKT, razvoj start-ap kompanija u oblasti IKT i podrška inovativnim projektima u oblasti IKT.

Pravo na korišćenje start-ap i inovativnih kredita imaju privredni subjekti registrovani u APR koji su registrovani u oblasti: izdavanje ostalih softvera, računarsko programiranje, izdavanje računarskih igara, konsultantske delatnosti u okviru informacionih tehnologija, upravljanje računarskom opremom, ostale usluge informacione tehnologije, obrada podataka, hosting, sl.

Uredbom je definisana namena i visina kredita. Sredstva dobijena kreditom se mogu koristiti za kupovinu opreme (ne starije od 5 godina), kupovinu nematrijalne imovine, kao što je softver, kupovinu trajnih obrtnih sredstava (za repromaterijal) i plaćanje usluge izrade i realizacije Inovativnog projekta. Visina kredita za preduzetnike je od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara, a za pravna lica od 500.000,00 do 3.000.000,00 dinara, sa rokom otplate do 4 godine i grejs periodom do 1 godine (u okviru roka otplate od 4 godina).

Uredbom se obezbeđuje sprovođenje ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine u kojoj jepredviđeno da je jedan od osnovnih uslova za razvoj novih inovacionih projekata u oblasti IKT što lakši pristup kapitalu neophodnom za proces finansiranja istraživanja i razvoja koji će na kraju dovesti do proizvoda koji ima dobar potencijal za plasman na globalno tržište. Ovaj kapital je neophodan u početnim stadijumima razvoja start-ap i inovacionih kompanija, ne samo da bi razvile i usavršile nov proizvod, već i da bi se finansirao plasman proizvoda na tržište.

Obrazac 1 - Zahtev za odobrenje kredita
39.1 KB
582 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac 2-1 - Poslovni plan - start-ap krediti
49.2 KB
598 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac 2-2 - Poslovni plan - inovativni krediti
57.3 KB
527 Preuzimanja
Detaljnije...


Obrazac 5 - Izjava o povezanim licima
60.1 KB
544 Preuzimanja
Detaljnije...

Obrazac 6 - Dopuna zahteva
574.9 KB
549 Preuzimanja
Detaljnije...
Obrazac 7 - Zahtev kreditnom birou za izdavanje izveštaja
60.6 KB
461 Preuzimanja
Detaljnije...