Јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2015. години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација упућује јавни позив заинтересованим удружењима, задужбинама и фондацијама, који имају статус невладиних организација, да поднесу предлоге програма за суфинансирање из средстава опредељених из буџета Републике Србије за 2015. годину.

Програм треба да допринесе постизању општих циљева у области развојa информационог друштва на територији Републике Србије.
Предмет конкурса је додела средстава за програме у области развоја информационог друштва у оквиру следећих тема:

• Безбедност деце на интернету
• Такмичења у области рачунарства и информатике, математике и физике
• Организација летњих школа у области рачунарства и информатике
• Дигитализација културне баштине
• Унапређење социјалне укључености особа са инвалидитетом применом информационо-комуникационих технологија

Максимални износ који може бити одобрен по предлогу програма је 2.000.000,00 динара.

Начин писања предлога програма: Предлог програма доставља се на прописаним обрасцима, на српском језику, написан обавезно на персоналном рачунару. Предлози пројекта писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети у разматрање.

Рок и начин достављања предлога програма: Рок за подношење програма је 05.06.2015.године до 15 часова. Благовременим ће се сматрати предлози програма који пристигну на писарницу Министарства до наведеног датума и времена. У случају да подносиоци своје програме упућују путем поште, благовременим се сматрају оне пријаве које су предате пошти до истека наведеног рока.

Предлози програма предати по истеку рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.

Предлог програма и документација подносе се писарници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Сектору за информационо друштво, на адресу: Београд, Немањина 22-26, у затвореној коверти, искључиво поштом препоручено, или курирским путем, односно личном доставом.

Сви прописани обрасци се достављају у једном оригиналном примерку овереном од стране овлашћеног лица, једној штампаној фотокопији и електронској верзији са свим анексима искључиво на CD-у или DVD-у.

На ковeрти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив предлога програма и следећи текст: «ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ«.

Остала правила конкурса, обрасци, комплетно упутство као и додатне информације за подносиоце пријава, налазе се у оквиру следећих докумената:

Образац 1 - Предлог програма
68.5 KB
1069 Преузимања
Детаљније...
Прилог 1 - Упутство за састављање буџета програма
37.5 KB
839 Преузимања
Детаљније...
Образац 2 - Табеларни буџет програма
27.4 KB
881 Преузимања
Детаљније...