Јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Pепублици Србији у 2016. години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација упућује јавни позив заинтересованим удружењима, задужбинама и фондацијама, који имају статус невладиних организација, да поднесу предлоге програма за суфинансирање из средстава опредељених из буџета Републике Србије за 2016. годину.

Програм треба да допринесе постизању општих циљева у области развоја информационог друштва на територији Републике Србије.

Предмет конкурса је додела средстава за програме у области развоја информационог друштва у оквиру следећих тема:

– Безбедност деце на интернету
– Подизање нивоа знања ученика основних школа у области програмирања
– Курсеви програмирања за децу
– Обука и преквалификација жена за подизање компетенција у области програмирања
– Такмичење у областима рачунарства и информатике, математике и физике
– Израда апликација за мобилне платформе у циљу олакшаног приступа лицима са инвалидитетом информационо-комуникационим технологијама

Максимални износ који може бити одобрен по предлогу програма је 1.000.000,00 динара.

Начин писања предлога програма: Предлог програма доставља се на прописаним обрасцима, на српском језику, написан обавезно на персоналном рачунару. Предлози пројекта писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети у разматрање.

Рок и начин достављања предлога програма: Рок за подношење програма је 26.09.2016.године. Благовременим ће се сматрати искључиво предлози програма који су поднети у наведеном року.

Предлози програма предати по истеку рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.

Предлог програма и документација подносе се писарници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Сектору за информационо друштво, на адресу: Београд, Немањина 22-26, у затвореној коверти, искључиво поштом препоручено, или курирским путем, односно личном доставом.

Сви прописани обрасци се достављају у једном оригиналном примерку овереном од стране овлашћеног лица, једној штампаној фотокопији и електронској верзији са свим анексима искључиво на CD-у или DVD-у.

На коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив предлога програма и следећи текст: «ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ«.

Остала правила конкурса, обрасци, комплетно упутство као и додатне информације за подносиоце пријава, налазе се у оквиру следећих докумената:

Обавештење о измени текста Јавног конкурса
194.1 KB
536 Преузимања
Детаљније...


Прилог 1 - Упутство за састављање буџета програма
30.1 KB
793 Преузимања
Детаљније...

Образац 1 - Предлог програма
54.3 KB
867 Преузимања
Детаљније...

Образац 2 - Табеларни буџет програма
26.6 KB
711 Преузимања
Детаљније...

Образац 3 - Преглед програма
17.0 KB
739 Преузимања
Детаљније...