Јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2016. години – тема ИТ заједница

Министарство трговине, туризма и телекомуникација упућује јавни позив заинтересованим удружењима, задужбинама и фондацијама, који имају статус невладиних организација, да поднесу предлоге програма за суфинансирање из средстава опредељених из буџета Републике Србије за 2016. годину.

Програм треба да допринесе постизању општих циљева у области развоја информационог друштва на територији Републике Србије.

Предмет конкурса је додела средстава за програме у области развоја информационог друштва, односно у области подршке стварању и раду ИКТ заједнице.

Максимални износ који може бити одобрен по предлогу програма је 1.500.000,00 динара по ИКТ заједници чије стварање и подршка раду се предвиђа предлогом пројекта.

Јавним конкурсом је предвиђено да се предлог програма доставља на прописаним обрасцима, на српском језику, написан обавезно на персоналном рачунару. Предлози пројекта писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети у разматрање.

Рок за подношење програма је 22.11.2016.године. Благовременим ће се сматрати искључиво предлози програма који су поднети у наведеном року.

Предлози програма предати по истеку рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.
Предлог програма и документација подносе се писарници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Сектору за информационо друштво, на адресу: Београд, Немањина 22-26, у затвореној коверти, искључиво поштом препоручено, или курирским путем, односно личном доставом.

Сви прописани обрасци се достављају у једном оригиналном примерку овереном од стране овлашћеног лица, једној штампаној фотокопији и електронској верзији са свим анексима искључиво на CD-у или DVD-у.

На коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив предлога програма и следећи текст: «ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ«.

Остала правила конкурса, обрасци, комплетно упутство као и додатне информације за подносиоце пријава, налазе се у оквиру следећих докумената:


 Прилог 1 - Упутство за састављање буџета програма
286.9 KB
673 Преузимања
Детаљније...

Образац 1 - Предлог програма
53.5 KB
719 Преузимања
Детаљније...

Образац 2 - Табеларни буџет програма
26.6 KB
503 Преузимања
Детаљније...

Образац 3 - Предлог програма
17.0 KB
522 Преузимања
Детаљније...