Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити потрошача

На основу члана 41. став 10. Пословника Владе  („Службени гласник РС”, бр. 61/06 – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 и 30/13), Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација објављује Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити потрошача, која је одржана од периоду од  8. јула 2013. године до 8. августа 2013. године, а у складу са програмом јавне расправе који је одредио Одбор за привреду и финансије.

У складу са Законом о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/2012) и утврђеним делокругом, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација припремило је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити потрошача.

Програмом јавне расправе који је одредио Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, предвиђено је да јавна расправа траје од 8. јула  до 8. августа 2013. године, као и да се централна јавна расправа, у форми округлог стола, у организацији Министарства и Привредне коморе Србије, одржи 16. јула 2013. године, у просторијама Привредне коморе Србије.

Јавна расправа почела је истицањем Нацрта закона о изменама и допунама Закона о заштити потрошача на интернет страници Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Поред тога, циркуларном електронском поштом послат и позив удружењима за заштиту потрошача која су уписана у Евиденцију удружења и савеза удружења за заштиту потрошача коју води Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, трговцима и њиховим удружењима, представницима стручне јавности, представницима штампаних и електронских медија, Савету страних инвеститора, Народној банци Србије, Комисији за заштиту конкуренције, Рапубличкој агенцији за електронске комуникације, Сталној конференцији градова и општина, Центру за медијацију и министарствима и другим државним органима, да учествују у јавној расправи, односно да доставе своје предлоге и сугестије на Нацрт закона. У складу са Програмом јавне расправе, одржана је централна јавна расправа о Нацрту закона.

Имајући у виду да је одзив релевантних чинилаца из области заштите потрошача био на веома завидном нивоу, општа је оцена да је јавна расправа успешно спроведена и да је остварена задовољавајућа сарадња између представника Mинистарства, као предлагача прописа, и свих заинтересованих лица.

Добијен је великих број корисних сугестија. Међу њима посебно се издвајају оне које се односе на потребу прецизнијег дефинисања услуга од општег економског интереса, као и на потребу усаглашавања одредаба које се тичу заштите угрожених потрошача са одредбама других закона, пре свега са одредбама Закона о електронским комуникацијама. Такође, значајне примедбе односиле су се и на неопходност усклађивања одредаба Закона о заштити потрошача са одредбама Закона о облигационим односима и Закона о туризму.  Поред тога, критиковане су и предложене измене у вези са поступком рекламације, као и роком од 8 дана за одговор трговца на изјављену рекламацију, сматрајући га непримерено кратким.

Између осталог, веома је значајно да је пристигао и значајан број сугестија који се односио на поглавља Закона о заштити потрошача, чије измене нису биле обухваћене Нацртом закона. У том смислу, учесници у јавној расправи, изнели су захтеве да се прецизније дефинише улога носилаца заштите потрошача. Такође, наглашена је и потреба унапређења вансудске заштите потрошача, у циљу бржег и јефтинијег решавања потрошачких проблема и растерећења судских органа. Могло би се рећи да је генерална сугестија већине учесника да се новим законом морају отклонити баријере за ефикасно спровођење Закона о заштити потрошача и да је у том циљу потребно формирати посебно тело или институцију која би на себе преузела све неопходне активности.

С тим у вези, постало је јасно да би се прихватањем свих корисних сугестија, превазишао обим измена и допуна Закона о заштити потрошача, с обзиром да је чланом 47. став 2. Јединствених методолошких правила („Службени гласник РС” број 21/10), прописано да уколико се мења или допуњује више од половине чланова, треба донети нови пропис.

Имајући у виду наведено, коначан закључак спроведене јавне расправе је да је неопходно приступити изради новог Нацрта закона о заштити потрошача, којим би се поред уважавања свих целисходних примедаба, између осталог, успоставио и нови целовитији институционални систем. То би представљало значајан корак ка приближавању једном функционалнијем и ефикаснијем систему заштите потрошача у Србији.