Јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2021. години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација упућује јавни позив заинтересованим удружењима, задужбинама и фондацијама, који имају статус невладиних организација, да поднесу предлоге програма за суфинансирање из средстава опредељених из буџета Републике Србије за 2021. годину.

Програм треба да допринесе постизању општих циљева у области развоја информационог друштва на територији Републике Србије.

Предмет конкурса је додела средстава за програме у области развоја информационог друштва, односно реализација програма на тему 1. Међународна такмичења у областима рачунарства, информатике, математике и физике и 2. Едукација за децу и родитеље о безбедном коришћењу интернета и савремених технологија
Максимални износ који може бити одобрен по предлогу програма је 1.000.000,00 динара.

Јавним конкурсом је предвиђено да се предлог програма доставља на прописаним обрасцима, на српском језику, написан обавезно на персоналном рачунару. Предлози пројекта писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети у разматрање.

Рок за подношење програма је 25. мај 2021.године. Благовременим ће се сматрати искључиво предлози програма који су поднети у наведеном року.

Предлози програма предати по истеку рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.

Предлог програма и документација подносе се писарници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Сектору за информационо друштво и информациону безбедност, на адресу: Београд, Немањина 22-26, у затвореној коверти, искључиво поштом препоручено, или курирским путем, односно личном доставом. На коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив предлога програма и следећи текст: «ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ«.
Документација и прописани обрасци се достављају у:
– једном оригиналном примерку овереном од стране подносиоца програма,
– једној штампаној фотокопији и
– електронској верзији са свим попуњеним обрасцима искључиво на ЦД-у или ДВД-у.
Остала правила конкурса, обрасци, комплетно упутство као и додатне информације за подносиоце пријава, налазе се у оквиру следећих докумената:

Прилог 1 - Упутство за састављање буџета
182.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац 1- Предлог прогрма
50.7 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац 2- Taбеларни буџет програма
27.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац 3- Преглед програма
17.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац 4- Изјава о средствима
18.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац 5- Изјава о непостајању сукобу интереса-
17.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...