Јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији у 2021. години

Министарство трговине, туризма и телекомуникација упућује јавни позив заинтересованим удружењима, задужбинама и фондацијама, који имају статус невладиних организација, да поднесу предлоге програма за суфинансирање из средстава опредељених из буџета Републике Србије за 2021. годину.

Програм треба да допринесе постизању општих циљева у области развоја информационог друштва на територији Републике Србије.

Предмет конкурса је додела средстава за програме у области развоја информационог друштва, односно реализација програма који за циљ имају подизање нивоа дигиталне писмености и дигиталних компетенција жена из руралних области.

Максимални износ који може бити одобрен по предлогу програма је 2.000.000,00 динара.

Јавним конкурсом је предвиђено да се предлог програма доставља на прописаним обрасцима, на српском језику, написан обавезно на персоналном рачунару. Предлози пројекта писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети у разматрање.

Рок за подношење програма је 23.02.2021.године. Благовременим ће се сматрати искључиво предлози програма који су поднети у наведеном року.
Предлози програма предати по истеку рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.

Предлог програма и документација подносе се писарници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Сектору за информационо друштво и информациону безбедност, на адресу: Београд, Немањина 22-26, у затвореној коверти, искључиво поштом препоручено, или курирским путем, односно личном доставом. На коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив предлога програма и следећи текст: «ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ«.
Документација и прописани обрасци се достављају у:
– једном оригиналном примерку овереном од стране подносиоца програма,
– једној штампаној фотокопији и
– електронској верзији са свим попуњеним обрасцима искључиво на CD-у или DVD-у.
Остала правила конкурса, обрасци, комплетно упутство као и додатне информације за подносиоце пријава, налазе се у оквиру следећих докумената:

Прилог 1 - Упутство за састављање буџета програма
182.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац 1- Предлог прогрма- жене у руралу
55.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац 2- Taбеларни буџет програма- жене у руралу
27.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац 3- Преглед програма- жене у руралу
18.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац 4- Изјава о средствима- жене у руралу
18.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Образац 5- Изјава о непостајању сукобу интереса- жене у руралу
17.2 KB
0 Преузимања
Детаљније...